Blogs:  in cassatie lopen wij bij de rechtsontwikkeling voorop

In dat kader schrijven wij periodiek een blog over recente door ons kantoor uitgelokte jurisprudentie.

 

Alt Kam Boer advocaten draagt door middel van het voorleggen van rechtsvragen aan de Hoge Raad bij aan de rechtsontwikkeling. Sinds enige tijd besteden we daar ook periodiek aandacht aan op deze site door middel van een korte blog.

Op deze pagina wordt verkort weergegeven welke blogs op deze website te vinden zijn. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst baanbrekende, door ons kantoor behandelde arresten van de Hoge Raad te bespreken. Thans zijn dit de navolgende blogs:

Aansprakelijkheid van een ziekenhuis en kansschade

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 in een door ons kantoor uitgelokte zaak een arrest gewezen over de medische aansprakelijkheid van een ziekenhuis en over het leerstuk van de kansschade. De blog daarover vindt u hier.

Payrolling en voortgezet dienstverband

De Hoge Raad heeft op 2 december 2016 ECLI:HR:2016:2757 in een door mr. H.J.W. Alt uitgelokte zaak enerzijds de uitspraak d.d. 4 november 2016 met betrekking tot de vraag of voor een uitzendovereenkomst een allocatiefunctie vereist (hetgeen niet zo is), maar anderzijds het wel mogelijk geacht dat een opvolgende overeenkomst met de inlener rechtstreeks een opvolgend werkgeverschap kan worden geacht in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW. De gehele blog vindt u hier.

De-risking in het pensioenrecht.

Op 10 juni 2016, (ECLI:NL:HR:2016:1134) heeft de Hoge raad zich voor het eerst uitgesproken over de gevolgen van de-risking door een werkgever middels de opzegging van een uitvoeringsovereenkomst met een bedrijfspensioenfonds zonder dat een nieuwe opvolgende overeenkomst wordt afgesloten.Achterliggende gedachte van een dergelijke operatie is om de risico’s voor een werkgever van onderdekking en verplichting tot bijstorting zoveel mogelijk  te beperken. De gehele blog vindt u hier.

Berusting ex artikel 400 Rv: het blijft oppassen geblazen!

In een zaak betreffende bijstandsverhaal oordeelt het hof dat de man slechts tot 1 januari 2015 behoeft te betalen. De Regionale Sociale Dienst (RSD) in kwestie schrijft vervolgens aan de man in een brief van 30 mei 2015:

“Het gerechtshof Den Haag heeft op 22 april 2015 besloten dat u tot 1 januari 2015 een verhaalsbijdrage dient te betalen van totaal € 2.000,-. Vanaf 1 januari 2015 is de verhaalsbijdrage op nihil vastgesteld ivm onvoldoende draagkracht. Wij conformeren ons aan deze uitspraak.”

De Hoge Raad honoreert in zijn uitspraak HR 10 juni 2016ECLI:NL:HR:2016:1138het verweer dat er sprake is van berusting. De gehele blog vindt u hier.

Artikel 1:160 BW, stelplicht en bewijslast en de kosten van een detective

 Op 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:724 heeft de Hoge Raad een belangwekkende beschikking gewezen met betrekking tot artikel 1:160 BW (einde van alimentatieplicht bij samenwoning).De zaak gaat om twee gewezen echtelieden, waarvan de man een detectivebureau op de vrouw had afgestuurd met de bedoeling om daarmee in een procedure het einde van de alimentatieverplichting met ingang van de datum van samenwoning te bepleiten. De gehele  blog vindt u hier.

De Hoge Raad legt het risico van onvoldoende dossiervorming bij de aangesproken notaris

Bespreking van het arrest HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:288 door: mr. dr. Jan Wouter Alt

Op 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:288, heeft de Hoge Raad in een door mij als cassatieadvocaat behandelde zaak een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de stelplicht en bewijslast in een zaak betreffende een aansprakelijk gestelde beroepsbeoefenaar, in casu een notaris. De gehele blog vind u hier.

Omgang en ondertoezichtstelling (OTS), hoe zit het ook al weer?

Op 19 februari 2016 heeft de Hoge Raad in een door mij behandelde zaak de verhouding tussen omgang en een ondertoezichtstelling (OTS) nog eens goed op de kaart gezet (ECLI:NL:HR:2016:295). Uit die uitspraak van de Hoge Raad volgt dat een OTS in het kader van het tot stand brengen van een omgangsregeling ook thans nog slechts als ultimum remedium kan worden opgelegd. Er zal sprake moeten zijn van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van de minderjarige en van het falen van minder ingrijpende middelen. Dat alles zal in de motivering tot uitdrukking moeten komen. Op elk van deze elementen zal aan de hand van de jurisprudentie hieronder nader worden ingegaan. De gehele blog vindt u hier.

Expertgroep, Rapport Alimentatienormen en Tabel eigen aandeel kosten van kinderen: de rechter mag er van afwijken

De Hoge Raad heeft op 4 december 2015 een tweetal beschikkingen gewezen waarbij een tweetal cassatieadvocaten van ons kantoor de behandelend advocaat waren en waarin de richtlijnen van het Rapport Alimentatienormen centraal staan. Op Split Online- Kennis schreef ik daar al een korte blog over. In deze bijdrage wil ik op die twee beschikkingen nog nader ingaan. De gehele blog vindt u hier.