Cassatie: kwaliteit maakt het verschil

De cassatieadvocaat maakt het verschilCassatie is onze specialiteit. Zoekt u een ervaren civiele cassatie advocaat? Alt Kam Boer procedeert al vanaf 1996 in civiele cassatieprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden. Alt Kam Boer advocaten is een al geruime tijd een grote speler op het gebied van civiele cassatie.Zie in dat verband ook ons trackrecord.

Specialisten

Alt Kam Boer advocaten heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het behandelen als cassatieadvocaat behandelen van civiele cassaties bij de Hoge Raad der Nederlanden, het verstrekken van cassatieadviezen, het geven van second opinions of zelfs third opinions over de haalbaarheid van een civiele procedure in cassatie en in het geven van proces-adviezen met het oog op cassatie. Indien u op zoek bent naar een specialist in civiele cassatie bent u aan het goede adres. Bij ons staan de cliënt en zijn zaak centraal. Wij proberen uw winstkans te maximaliseren.

Vakgebieden

Onder civiele cassatie vallen onder meer de rechtsgebieden als arbeidsrecht, huurrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad, schadevergoeding, familierecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht, civiel procesrecht, verzekeringsrecht. pensioenrecht en erfrecht verstaan. Ons kantoor doet geen cassatie op het gebied van het onteigeningsrecht of op het gebied van de Wvggz (vooheen:BOPZ).

Kijk voor de diverse onderwerpen op de navolgende pagina’s

Team

In de loop der tijd is het team behoorlijk uitgebreid, onder meer met advocaten die ook nog een tijd op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hebben gewerkt (mr. Barbara van Dorp en mr. dr. Wendela A. Jacobs). Zij zijn uit dien hoofde breed ingevoerd in het civiele (proces)recht en hebben ervaring met de wijze waarop Hoge Raad en Parket tegen cassatieprocedures aankijken. Mr. dr. Jan Wouter Alt en mr. dr. Wendela A. Jacobs hebben daarnaast door het schrijven van een proefschrift hun wetenschappelijke sporen verdiend. Laatstgenoemde is bovendien langere tijd civiele rechter geweest.

Een brede civielrechtelijke ervaring is dus voorhanden, welke noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de kansen in cassatie. Een ervaren en veelzijdig team, ook in de zin dat er snel kan worden geschakeld en eventueel ook nog op een kortere termijn in actie kan worden gekomen.

De cassatiesectie van ons kantoor bestaat uit de volgende 5 advocaten:

WP_20160720_002[1]

Wetgever heeft beoogd dat alleen gespecialiseerde advocaten civiele cassaties doen

Omdat procederen in civiele cassaties hoge eisen stelt aan zowel de inhoudelijke kennis als de processuele vaardigheden, heeft de wetgever gemeend dat alleen daartoe gespecialiseerde civiele cassatieadvocaten bij de Hoge Raad mogen procederen. Een civiele cassatieadvocaat moet daartoe eerst een examen afleggen, om dan vervolgens in de praktijk ervaring op te doen. Vervolgens dient hij een ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen. De rol van een cassatieadvocaat in civiele zaken is een veelzijdige. Een civiele cassatieadvocaat is eigenlijk een generalist die telkens op detailniveau onderzoekt of het hof van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan. Soms is daarbij het burgerlijk procesrecht voorwerp van onderzoek en debat en in andere gevallen een puur civielrechtelijk item. Omdat daarbij het grotere geheel niet uit het oog mag worden verloren, dient een cassatieadvocaat dus een brede kennis van het civiele (proces)recht te hebben die niet is beperkt tot één deelonderwerp.

cassatie-11

Net als bij operaties: je moet het veel doen

Omdat het procederen in civiele cassaties een ambacht is – dat men in de visie van de wetgever alleen maar leert door veel te doen en vervolgens ook moet bijhouden – is het in beginsel niet iets dat je ‘er even bij doet’. Het doorgronden van door een lagere rechter gemaakte fouten vereist inderdaad een grondige kennis van het civiele procesrecht en het bewuste materiële recht (denk aan het arbeidsrecht, het familierecht, ondernemingsrecht, huurrecht enz.). Vervolgens dient het e.e.a. nog zo aan de Hoge Raad te worden gepresenteerd dat die daar iets mee kan. Juist daarom is (ruime) ervaring in cassatie belangrijk en kan die het verschil maken tussen winnen en verliezen. Ons kantoor beschikt bij uitstek daarover. Hoe kunnen we die beter aantonen dan met een selectie van uitspraken, zoals die sedert 2000 op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd.

cassatie-13

Afgelopen 15 jaar is gepubliceerd op rechtspraak.nl

In dat kader volgen hieronder de in de afgelopen 15 jaar op rechtspraak.nl gepubliceerde, onderwerp gesorteerd voorbeelden van in het verleden door ons kantoor als cassatieadvocaat behandelde zaken.. Klik op het LJN- of het ECLI-nummer om de bewuste uitspraak te bekijken. Hieruit blijkt dat de cassatiesectie van Alt Kam Boer alle voorkomende civiele zaken als cassatieadvocaat behandelt (met uitzondering van onteigeningszaken). Zie daarnaast ook de blogs naar aanleiding van een aantal door ons kantoor recent gewonnen zaken en de pagina waarop nadere informatie over cassatie wordt gegeven.

Arbeidsrecht en pensioenrecht

 • ECLI:NL:HR2016:2886: HR 16 december 2016 Arbeidsrecht; loonvordering na ontslag op staande voet in kort geding
 • ECLI:NL:HR:2016:2757, HR 2 december 2016 (arbeidsrecht, opvolgend werkgeverschap)
 • ECLI:NL:HR:2016:1134, HR 10 juni 2016, (Pensioenrecht., werkgever zegt pensioenfonds op)
 • ECLI:NL:HR:2016:290, HR 19 februari 2016 (Arbeidsrecht, ontslag op staande voet, strafrechtelijke kwalificatie dringende reden)
 • ECLI:NL:HR:2015:3634, HR 18 december 2015 (Arbeidsrecht; Uitleg AVV-CAO toetsingsmoment toepassing bij heraanbesteding)
 • ECLI:NL:HR:2015:3229, HR 6 november 2015 (Pensioenrecht)
 • ECLI:NL:HR:2015:1192, HR 1 mei 2015 (Arbeidsrecht; Flextronics; Inhoud en strekking art. 7:672 BW)
 • ECLI:NL:HR:2014:3126, HR 7 november 2014 (Ontslagrecht, eisen waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen).
 • ECLI:NL:HR:2014:946, HR 18 april 2014 (Opknippen van loonvordering door deelvonnis raakt de appellabiliteit niet )
 • ECLI:NL:HR:2014:830, HR 4 april 2014 (Arbeidsrecht; overgang van onderneming, contractuele band, behoud van identiteit)
 • ECLI:NL:HR:2013:2128: HR 20 december 2013 (Arbeidsrecht; loondoorbetaling bij ziekte; overlegging deskundigenoordeel)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0566, HR 6 september 2013, (Pensioenrecht. Kan een pensioenreglement eenzijdig worden gewijzigd?)
 • LJN: BY 2241, HR 14 december 2012, (Arbeidsrecht, ontslag op staande voet, onverwijldheid van het ontslag, omvang geding)
 • LJN: BX 7588, HR 12 oktober 2012, (Na finale kwijting in vaststellingsovereenkomst recht op betaling niet uitgeoefende opties?)
 • LJN: BW4896, HR 21 september 2012 (Herroeping. Uitleg art. 388 lid 2 Rv. Reikwijdte. Mogelijkheid van doorbreking appelverbod)
 • LJN: BU8514. HR 30 maart 2012 (Arbeidsrecht, doorbetaling loon, arbeidsovereenkomst, devolutieve werking appel)
 • LJN: BP9991, HR 27 mei 2011 (Arbeidsrecht, beroepsziekte, werkgeversaansprakelijkheid, bewijsrecht)
 • LJN: BP5620, HR 15 april 2011 (Burgerlijk procesrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst, hoor- en wederhoor)
 • LJN: BP4804, HR 8 april 2011 (Arbeidsrecht; kennelijk onredelijk ontslag
 • LJN: BM7041, HR 10 september 2010 (Arbeidsrecht, RSI, aanvang verjaring beroepsziekte)
 • LJN: BJ9069, HR 11 december 2009 (Arbeidsrecht, de beschikking over ontbinding tijdens de opzegtermijn)
 • LJN: BH0387, HR 24 september 2009 (Ontslag op staande voet; medegedeelde dringende reden fixeert ontslaggrond)
 • LJN: BD2408, HR 11 juli 2008, (Arbeidsrecht)
 • LJN: BB6175, HR 1 februari 2008 (M./Akzo Nobel; Arbeidsrecht/Arbeidsongeval)
 • LJN: BB5924, HR 11 januari 2008 (Arbeidsrecht)
 • LJN: BB6178, HR 30 november 2007 (K./NCM; werkgeversaansprakelijkheid)
 • LJN: BB5625, HR 7 november 2007 (T./Shell; werkgeversaansprakelijkheid)
 • LJN: AD9124, HR 12 april 2002 (H./De Branding; arbeidsrecht/letselschade)
 • LJN:AA3383, HR 24 september 1999 (Arbeidsrecht; ontbinding met terugwerkende kracht; doorbreking appelverbod 7:685 BW)

Vennootschapsrecht

 • ECLI:NL:HR:2013:1037, HR 25 oktober 2013 (Handelsnaamwet, onjuiste partijaanduiding eerdere zaak, onrechtmatige daad)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (Aansprakelijkheid adviseur bij bedrijfsovername)
 • LJN: BC1231, HR 14 maart 2008 (L./Aerts q.q. bestuurdersaansprakelijkheid)

Intellectuele eigendom

  • ECLI:NL:HR:2015:498 HR 27 februari 2015 (Auteursrecht, tussenarrest in afwachting van prejudiciële vragen).
  • ECLI:NL:HR:2013:1881: HR 13 december 2013 (Montis/Goossens II  Merkenrecht; formaliteitenverbod; Berner Conventie)
  • ECLI:NL:HR:2013:1613, HR 6 december 2013 (Makro/Diesel III Merkenrecht; bewijskracht buitenlandse vonnissen)
  • LJN: BN1414, HR 15 oktober 2010 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel II)
 • LJN: BC9766, HR 11 juli 2008 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel I)

Contractenrecht e.a.

 • ECLI:NL:HR:2016:2884, HR 16 december 2016:  Hoge Raad, 15/04494 contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Uitleg gedingstukken; beroep op dwaling (art. 6:228 BW)? Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW
 • ECLI:NL:HR:2016:2287, Hoge Raad 7 oktober 2016, (contractenrecht, verborgen gebreken, bodemsanering)
 • ECLI:NL:HR:2015:3423, HR 27 november 2015 (Verjaring van een in executieve vorm uitgegeven proces verbaal schikking)
 • LJN: BW6730, HR 21 september 2012 (Overheidsprivaatrecht. Uitoefening privaatrechtelijke bevoegdheden door gemeente)
 • LJN: BO7108, HR 11 februari 2011 (Algemene voorwaarden, proceskostenveroordeling)
 • LJN: AU3252, HR 23 december 2005 (Landinrichtingswet
 • LJN: AT3097, HR 08 juli 2005 (Verbintenissenrecht)

Bankrecht

 • ECLI:NL:HR:2013:1610, HR 6 december 2013 (Bankrecht; aansprakelijkheid bank voor overcreditering)
 • LJN: BQ8097, HR 9 september 2011 (Wet bescherming persoonsgegevens, toetsing BKR, Bankrecht)
 • LJN: BO6106, HR 28 januari 2011 (Dexia, verjaring, bewijsaanbod)
 • LJN: BF0002, HR 31 oktober 2008, (Bankrecht, aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen)
 • LJN: AZ4663, HR 29 juni 2007, (X/ Dexia betreft Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Verzekeringsrecht

Huurrecht en vastgoedrecht

 • ECLI:NL:HR:2016:2287, Hoge Raad 7 oktober 2016, (contractenrecht, verborgen gebreken, bodemsanering
 • ECLI:NL:HR:2015:823, HR 3 april 2015 (Huurrecht bedrijfsruimte, nadere vaststelling huurprijs)
 • ECLI:NL:HR:2015:249, HR 6 februari 2015, (Goederenrecht. Vaststelling erfgrens percelen)
 • ECLI:NL:HR:2013:1244, HR 15 november 2013 (Huurrecht bedrijfsruimte, faillissement)
 • LJN: BX9187, HR 1 februari 2013 (Huurrecht, recht op vrije nieuwsgaring, schotelantenne)
 • LJN:BU5620, HR 10 februari 2012 (Arbeidsrecht. Vordering tot schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag)
 • LJN: BG0944, HR 12 december 2008 (Huurrecht woonruimte)
 • LJN: AU6932, HR 10 maart 2006 (Huurrecht woonruimte)
 • LJN:AL7043, HR 23 december 2003 (Aansprakelijkheid gemeente/Wet Voorkeursrecht Gemeenten)

Aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad, wanprestatie en overheidsaansprakelijkheid)

 • ECLI:NL:HR:2016:1112, HR 3 juni 2016 (Overheidsaansprakelijkheid gebrekkige vergunning, stuiting verjaring).
 • ECLI:NL:HR:2016:288, HR 19 februari 2016, (Beroepsaansprakelijkheid notaris, stelplicht en bewijslast, verzwaarde stelplicht notaris)
 • ECLI:NL:HR:2015:2914, HR 2 oktober 2015 (Aansprakelijkheidsrecht; groepsaansprakelijkheid)
 • ECLI:NL:HR:2015:831, HR 3 april 2015 (Beroepsaansprakelijkheid notaris)
 • ECLI:,NL:HR:2014:3350 HR 21 november 2014 (Aansprakelijkheidsrecht, schadevaren en samenloop).
 • ECLI:NL:HR:2014:217, HR 31 januari 2014 (Schadevordering jegens tandarts wegens toerekenbaar tekortschieten)
 • ECLI:NL:HR:2013:1037, HR 25 oktober 2013 (Handelsnaamwet, onrechtmatige daad)
 • ECLI:NL:HR:2013:BZ7396 HR 13 september 2013 (Overheidsaansprakelijkheid, Vergoedingsplicht jegens levenspartner en kind verdachte? )
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (aansprakelijkheid opdrachtnemer bij bedrijfsovername)
 • LJN:BZ1468, HR 3 mei 2013 (Medische aansprakelijkheid; onrechtmatige daad; aansprakelijkheid ziekenhuis)
 • LJN: BY 6759, HR 22 maart 2013 (Onrechtmatige daad; zorgplicht tussenpersoon buiten adviesrelatie)
 • LJN: BW1519, HR 29 juni 2012 (Letselschade, groepsaansprakelijkheid, causaal verband, te vergoeden schade)
 • LJN: BV2356, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BV2355, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BT7496, HR 20 januari 2012 (Ovk. en derden; aanneming; tekortschieten onderaannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?)
 • LJN: BQ2324, HR 28 oktober 2011 (Aansprakelijkheid school voor kartongeval studente)
 • LJN: BQ2935, HR 29 april 2011 (Onrechtmatige daad; leidingschade)
 • LJN: BN9969, HR 11 maart 2011 (Kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor voor fraude hypotheekadviseur
 • LJN: BM6086, HR 10 september 2010 (Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid bezitter dier, procesrecht)
 • LJN: BM7041, HR 10 september 2010 (Arbeidsrecht, RSI, aanvang verjaring beroepsziekte)
 • LJN: BF0002, HR 31 oktober 2008, (Bankrecht, aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen)
 • LJN: BC1231, HR 14 maart 2008 (L./Aerts q.q. bestuurdersaansprakelijkheid)
 • LJN: BB6175, HR 1 februari 2008 (M./Akzo Nobel; Arbeidsrecht/Arbeidsongeval)
 • LJN: BB6178, HR 30 november 2007 (K./NCM; werkgeversaansprakelijkheid)
 • LJN: BB5625, HR 7 november 2007 (T./Shell; werkgeversaansprakelijkheid)
 • LJN: AY7929: HR 24 november 2006, (Schadevergoeding na onrechtmatig beslag, verhouding hoofd- en schadestaatprocedure)
 • LJN: AL7043, HR 23 december 2003 (Aansprakelijkheid gemeente/Wet Voorkeursrecht Gemeenten)
 • LJN: AD9124, HR 12 april 2002 (H./De Branding; arbeidsrecht/letselschade)

Burgerlijk procesrecht

 • ECLI:NL:HR:2016:1510, HR 8 juli 2016, (Procesrecht, schending van artikel 19 Rv  schending hoor- en wederhoor)
 • ECLI:NL:HR:2016:1134, HR 10 juni 2016, (Procesrecht, hof beslist niet meer omdat partij toezegt te zullen nakomen)
 • ECLI:NL:HR:2016:1138,  HR 10 juni 2016 (Procesrecht, terecht beroep op berusting)
 • ECLI:NL:HR:2016:1139, Hoge Raad 10 juni 2016. (Procesrecht, vernietiging buiten de grieven om
 • ECLI:NL:HR:2016:920, HR 20 mei 2016 (Appelprocesrecht, ten onrechte akte niet-dienen verleend)
 • ECLI:NL:HR:2016:668, HR 15 april 2016 (Procesrecht, deformalisering herstel van onjuiste tenaamstelling vóór de eerst dienende datum geldig).
 • ECLI:NL:HR:2016:288, HR 19 februari 2016, (Procesrecht, verzwaarde stelplicht notaris en incompleet dossier komt voor risico notaris)
 • ECLI:NL:HR:2016:49, HR 15 januari 2016, (Procesrecht, passeren bewijsaanbod in hoger beroep)
 • ECLI:NL:HR:2015:3195, HR 30 oktober 2015 (Procesrecht; twee-conclusieregel)
 • ECLI:NL:HR:2015:1470, HR 5 juni 2015 (Procesrecht; appeltermijn ex artikel 140 lid 3 Rv)
 • ECLI:NL:HR:2015:1140, HR 24 april 2015, (Procesrecht; eisen aan een incident in cassatie)
 • ECLI:NL:HR:2014:3352, HR 21 november 2014 (Procesrecht hof doet in strijd met LPR uitspraak)
 • ECLI:NL:HR:2014:3075, HR 31 oktober 2014 (Aan welke eisen moet een bewijsaanbod voldoen?)
 • ECLI:NL:HR:2014:2738, HR 19 september 2014 (Erfrecht, procesrecht ; wie is als partij ontvankelijk in cassatie?)
 • ECLI:NL:HR:2014:946, HR 18 april 2014 (Deelvonnis heeft geen invloed op de appellabiliteit )
 • ECLI:NL:HR:2014:413, HR 21 februari 2014 (Overschrijding appeltermijn niet ontvankelijk; ambtshalve toepassing).
 • ECLI:NL:HR:2014:325, HR 14 februari 2014 (Procesrecht. grenzen van de rechtsstrijd).
 • ECLI:NL:HR:2013:1881: HR 13 december 2013 (Montis/Goossens II reparatie tenaamstelling na fusie vennootschap mogelijk)
 • ECLI:NL:HR:2013:1613, HR 6 december 2013 (Makro/Diesel III Merkenrecht; bewijskracht buitenlandse vonnissen)
 • ECLI:NL:HR: 2013:CA3740 HR 29 september 2013 (Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (De Hoge Raad legt een onjuist en onduidelijk arrest van het hof uit)
 • LJN:BZ1059, HR 3 mei 2013 (Procesrecht; verrekening bij echtscheiding; hof neemt ten onrechte geen beslissing)
 • LJN: BY6760, HR 1 maart 2013 (Burgerlijk procesrecht; proceskosten in de vrijwaringsprocedure mogen niet worden ‘doorgeschoven’)
 • LJN: BY6111, HR 8 februari 2013 (Burgerlijk procesrecht, kort geding op grond van art. 843a Rv mogelijk tijdens bodemprocedure?)
 • LJN: BW9226, HR 28 september 2012, (Wijziging verzoek na verweerschrift in hoger beroep; uitzondering op in beginsel strakke regel)
 • LJN: BW4896, HR 21 september 2012 (Herroeping. Uitleg art. 388 lid 2 Rv. Reikwijdte. Mogelijkheid van doorbreking appelverbod)
 • LJN: BQ1823, HR 8 juli 2011, (Beslagrecht, beslag op aandelen, schadevergoeding na onrechtmatig beslag, fixum art. 6:119 BW)
 • LJN: BP5620, HR 15 april 2011 (Burgerlijk procesrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst, hoor- en wederhoor)
 • LJN: BU7255, HR 10 februari 2012 (Hoger beroep; Wet griffierechten burgerlijke zaken; art. 282a, 362 Rv doorbreking cassatieverbod
 • LJN: BJ7329, HR 11 december 2009 (Burenrecht, Procesrecht)
 • LJN: BJ7333, HR 13 november 2009 (Procesrecht)
 • LJN: BI8771: HR 19 juni 2009 (Wertenbroek q.q./v.d. Heuvel c.s. procesrecht; uitzondering op de twee conclusieleer)
 • LJN: BH9283, HR 12 juni 2009 (Bewijsrecht)
 • LJN: BB9613, HR 7 december 2007 (Familierecht; burgerlijk procesrecht)
 • LJN: BA9619, HR 30 november 2007 (Procesrecht/personen en familierecht)
 • LJN: BA5197, HR 7 september 2007 (faillissementsrecht procesrecht)
 • LJN: AY7929: HR 24 november 2006, (Schadevergoeding na onrechtmatig beslag, verhouding hoofd- en schadestaatprocedure)
 • LJN: AW2089,HR 09 juni 2006 (Burgerlijk procesrecht)
 • LJN: AA4605, HR 28 januari 2000 (Burgerlijk procesrecht)

Faillissementsrecht, WSNP

 • ECLI:NL:HR:2015:87, HR 16 januari 2015 (Faillissementsrecht, mag een faillissementscurator een huis veilen dat onder water staat?)
 • ECLI:NL:HR:2014:161: HR 24 januari 2014 (Faillissementsrecht, nemo tenetur beginsel, faillissementsgijzeling)
 • ECLI:NL:HR:2013:1244, HR 15 november 2013 (Opzegging huurrecht bedrijfsruimte bij faillissement en garantie derde)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0721 HR 11 oktober 2013 (Faillissementsrecht; is de toetsing van een schikking curator op juiste wijze gedaan?)
 • LJN: BW9247, HR 21 september 2012 (Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige tijdens schuldsaneringsregeling)
 • LJN: BQ0713, HR 29 april 2011 (WSNP; burgerlijk procesrecht)
 • LJN: BH0070, HR 16 januari 2009 (Faillissementsrecht)
 • LJN: BC8099, HR 6 juni 2008 (Faillissementsrecht)
 • LJN: BA5197, HR 7 september 2007 (faillissementsrecht procesrecht)
 • LJN: BA0903, HR 20 april 2007 (WSNP)
 • LJN: AZ8174, HR 13 april 2007 (WSNP)

Internationaal privaatrecht

 • ECLI:NL:HR:2013:CA3757 HR 4 oktober 2013 (Internationaal privaatrecht; bevoegdheid NL rechter voorlopige maatregel Brussel II-bis)
 • LJN:BZ 0293, HR 26 april 2013 (IPR, kinderontvoering en 1:253a BW, de gewone verblijfplaats van de kinderen)
 • LJN: BV2356, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BV2355, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BN1414, HR 15 oktober 2010 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel II)
 • LJN: BC9766, HR 11 juli 2008 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel I)
 • LJN: BD0138, HR 26 juni 2008 (Internationaal privaatrecht)

Familierecht en erfrecht

  • ECLI:NL:HR:2016:2047, Hoge Raad 9 september 2016, (Erfrecht, bewijsrecht); Bij de beoordeling van de onderdelen wordt vooropgesteld dat het in dit geval gaat om de vraag of de toentertijd 77-jarige erflater, die iets meer dan twee maanden voor zijn overlijden zijn testament heeft gewijzigd in die zin dat hij een derde – met wie hij geen affectieve relatie had – bevoordeelde ten nadele van zijn dochters, in staat was zijn wil in vrijheid te vormen. De stelplicht en bewijslast van de stelling dat de erflater daartoe niet in staat is, rusten op degene die deze stelling aanvoert. In de regel voldoet de desbetreffende partij aan haar stelplicht door een voldoende onderbouwde medische verklaring in het geding te brengen die deze stelling ondersteunt.
  • ECLI:NL:HR:2016:1510, HR 8 juli 2016, (Familierecht, schending van artikel 19 Rv  schending hoor- en wederhoor)
  • ECLI:NL:HR:2016:365, HR 4 maart 2016 (Alimentatierecht; behoedzaamheid bij wijziging met terugwerkende kracht)
  •  
  • ECLI:NL:HR:2016:295, HR 19 februari 2016, (Familierecht, omgangs-OTS zware eisen voor het opleggen daarvan)
  • ECLI:NL:HR:2015:3635, HR 18 december 2015 (Familierecht, alimentatie, bewust afwijken van de wettelijke maatstaven)
  • ECLI:NL:HR:2015:3479, HR 4 december 2015 (Familierecht; status van de Tabel Eigen Kosten Kinderen)
  • ECLI:NL:HR:2015:3478, HR 4 december 2015 (Familierecht; bijvoegen/aanhechten alimentatieberekening beschikking)
  • ECLI:NL:HR:2015:181, HR 30 januari 2015 (Familierecht, huwelijksvermogensrecht, verdeling na echtscheiding)
  • ECLI:NL:HR:2015:182, HR 30 januari 2015 (Familierecht, huwelijksvermogensrecht, verdeling na echtscheiding)
  • ECLI:NL:HR:2014:3352, HR 21 november 2014 (Familierecht,  civiel procesrecht hof doet in strijd met LPR uitspraak)
  • ECLI:NL:HR:2014:2632, HR 4 september 2014 (Familierecht; recht op contra-expertise ex artikel 810a Rv)
  • ECLI:NL:HR:2014:1540, HR 27 juni 2014 (Familierecht; grenzen van de rechtsstrijd, vaststelling van de draagkracht).
  • ECLI:NL:HR:2014:413, HR 21 februari 2014 (Familierecht, overschrijding appeltermijn niet ontvankelijk; ambtshalve toepassing).
  • ECLI:NL:HR:2014:325, HR 14 februari 2014 (Familierecht, alimentatie. procesrecht. grenzen van de rechtsstrijd).
  • ECLI:NL:HR:2013:2130: HR 20 december 2013 (Familierecht; wijziging ex artikel 1:401 BW ten onrechte niet aangenomen)
  • ECLI:NL:HR:2013:1884,: HR 13 december 2013 (Familierecht van Sint Maarten; onjuiste maatstaf kinderalimentatie)
  • ECLI:NL:HR:2013:1393, HR 22 november 2013 (Familierecht, verdeling gemeenschap, afwijking bij helfte?)
  • ECLI:NL:HR:2013:1392, HR 22 november 2013 (Familierecht, verdeling gemeenschap, uitleg convenant)
  • ECLI:NL:HR:2013:911 HR 11 oktober 2013 (uitleg testament; artikel 4:46 BW; Hoge Raad legt arrest hof opnieuw uit)
  • ECLI:NL:HR:2013:CA3757 HR 4 oktober 2013 (Internationaal familierecht; bevoegdheid NL rechter voorlopige maatregel Brussel II-bis)
  • ECLI:NL:HR:2013CA3748 HR 20 september 2013 (Verdeling huwelijksgemeenschap; afwijking van verdeling bij helfte)
  • LJN: CA3157, HR 14 juni 2013 (Familierecht, kinderalimentatie naar Zwitsers recht)
  • LJN:CA0356, HR 17 mei 2013 (Familierecht, partneralimentatie, grievend gedrag, gezag van gewijsde en artikel 1:401 BW)
  • LJN:BZ1059, HR 3 mei 2013 (Procesrecht; verrekening bij echtscheiding; hof neemt ten onrechte geen beslissing)
  • LJN:BZ 0293, HR 26 april 2013 (IPR, kinderontvoering en 1:253a BW, de gewone verblijfplaats van de kinderen)
  • LJN: BY1882, HR 15 februari 2013 (Familierecht, kinderalimentatie rekening houden met inkomen stiefouder)
  • LJN: BY0537, HR 21 december 2012 (Familierecht, kinderalimentatie, draagkracht, aftrekbaarheid advocaatkosten)
  • LJN: BW9247, HR 21 september 2012 (Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige tijdens schuldsaneringsregeling)
  • LJN: BW6729, HR 7 september 2012 (Familierecht, procesrecht, omvang debat van partijen)
  • LJN: BW5867, HR 10 augustus 2012 (Familierecht: mag de rechter zijn beslissing mede baseren op stukken andere procedure?)
  • LJN: BX1295, HR 13 juli 2012 (Familierecht; berekening van kinderalimentatie in het geval van samengestelde gezinnen)
  • LJN: BV1749, HR 30 maart 2012 (Familierecht, verdeling schulden, afwijking van verdeling bij helfte)
  • LJN: BV3103, HR 30 maart 2012 (Familierecht, verrekenbeding huwelijkse voorwaarden, voortbouwende overeenkomst)
  • LJN: BU9898, HR 2 maart 2012 (Familierecht, afstand van recht op terugvordering van alimentatie die achteraf teveel is betaald?)
  • LJN: BQ8095, HR 2 december 2011 (Familierecht, kinderalimentatie)
  • LJN: BU3271, HR 4 november 2011 (Familierecht; kinderalimentatie)
  • LJN: BR5310: HR 4 november 2011 (Familierecht; terugbetaling reeds genoten kinderalimentatie)
  • LJN: BR3086, HR 21 oktober 2011 (Familieprocesrecht; oproeping; schending beginsel van hoor- en wederhoor)
  • LJN: BT2416, HR 23 september 2011 (Familierecht, burgerlijk procesrecht)
  • LJN: BP9860, HR 29 april 2011 (Familierecht; bewijsrecht)
  • LJN: BO1816, HR 24 december 2010 (Familierecht, alimentatie)
  • LJN: BN7055, HR 26 november 2010 (Familierecht, alimentatie)
  • LJN: BM7672, HR 24 september 2010 (Familierecht, alimentatie)
  • LJN: BL0009. HR 12 maart 2010 (Familieprocesrecht; alimentatie)
  • LJN: BG6719, HR 6 februari 2009 (Personen en Familierecht)
  • LJN: BF3928, HR 19 december 2008 (Familierecht: WLA het eerste ‘nieuwe geval’)
  • LJN: BB9613, HR 7 december 2007 (Familierecht; burgerlijk procesrecht)
  • LJN: AX8848, HR 22 september 2006 (Familierecht; omvang motiveringsplicht hof alimentatiebeschikking)