Cassatie, juist omdat ervaring telt

Cassatie is onze core business. U zoekt een in ervaren, in  civiele cassatie gespecialiseerde advocaat?  Zoals blijkt uit ons trackrecord heeft ons kantoor al ruim 24 jaar ervaring in het behandelen van civiele cassaties bij de Hoge Raad der Nederlanden, het verstrekken van cassatieadviezen, het geven van second opinions of zelfs third opinions over de haalbaarheid van een civiele procedure in cassatie en in het geven van proces-adviezen met het oog op cassatie.

cassatie-17

Bij ons staan de cliënt en zijn zaak centraal. Wij proberen uw winstkans te maximaliseren. U betaalt voor kwaliteit, niet voor dure panden of auto’s. Ook geven wij een eerlijk advies: als het er niet in zit dan zeggen wij dat ook in het cassatieadvies. Het spreekt voor zich dat wij dan ook geen cassatieberoep instellen.

Kijk voor de diverse onderwerpen op de navolgende pagina’s

 

cassatie-11

Sinds 20 jaar publiceert de overheid uitspraken van de Hoge Raad op de website rechtspraak.nl. Een aantal van de door ons kantoor in de afgelopen 18 jaar behandelde zaken  is op onderwerp weergegeven in ons track record van behandelde zaken, met een doorlink naar voormelde website.

Zie daarnaast ook de blogs naar aanleiding van een aantal door ons kantoor recent gewonnen zaken en de pagina waarop  nadere informatie over cassatie wordt gegeven.

cassatie-13

In de loop der tijd is het team behoorlijk uitgebreid, onder meer met advocaten die ook nog een tijd op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hebben gewerkt. Zij zijn uit dien hoofde breed ingevoerd in het civiele (proces)recht en hebben ervaring met de wijze waarop Hoge Raad en Parket tegen cassatieprocedures aankijken. Mr. dr. Jan Wouter Alt en mr. dr. Wendela A. Jacobs hebben daarnaast door het schrijven van een proefschrift hun wetenschappelijke sporen verdiend. Laatstgenoemde is bovendien langere tijd civiele rechter geweest.

Een brede civielrechtelijke ervaring is dus voorhanden, welke noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de kansen in cassatie. Een ervaren en veelzijdig team, ook in de zin dat er snel kan worden geschakeld en eventueel ook nog op een kortere termijn in actie kan worden gekomen.

cassatie-1

Onder civiele cassatie worden rechtsgebieden als arbeidsrecht, huurrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad, schadevergoeding, familierecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht, civiel procesrecht, verzekeringsrecht. pensioenrecht en erfrecht verstaan. Ons kantoor doet geen cassatie op het gebied van het onteigeningsrecht of op het gebied van de BOPZ. 

De cassatiesectie

De advocaten van de cassatiesectie van Alt Kam Boer zijn:

WP_20160720_002[1]

De cassatie-diensten

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

  • een cassatieadvies (beknopt of uitgebreid);
  • een second, of zelfs een third opinion;
  • het voeren van een cassatieprocedure (eisend of verwerend);
   • een procesadvies voor een zaak bij rechtbank of hof met oog op cassatie of ter verhoging van de winstkansen;

   

  • het assisteren bij het opstellen van processtukken

cassatie-22

Heeft mijn zaak kans van slagen in cassatie?

Het antwoord op de vraag of er in uw zaak mogelijkheden in cassatie zijn, hangt in hoge mate af van de wijze waarop het hof op de stellingen van partijen over en weer heeft gereageerd. Daarom is een deugdelijke beoordeling van uw kansen in cassatie alleen mogelijk na bestudering van het volledige procesdossier. Het debat in feitelijke instanties is daarvoor immers leidend. Een vluchtige blik op de uitspraak van het hof biedt daarom geen garantie. Vaak ziet de uitspraak als zodanig er prima uit, terwijl na kennisname van het procesdossier er toch mogelijkheden in cassatie blijken te zijn. In andere gevallen lijkt de uitspraak als zodanig onjuist, maar moet na kennisname van dat dossier toch moet worden geconcludeerd dat een cassatieberoep geen kans van slagen heeft. Een cassatieprocedure behoort dan achterwege te blijven. Een goede cassatie advocaat zal zijn cliënt wijzen op de procesrisico’s. Het instellen van cassatieberoep heeft alleen maar zin wanneer er cassatieklachten te formuleren zijn die enige kans van slagen hebben.

cassatie-19

De cassatieprocedure in een notendop

De meeste cassatieprocedures beginnen met een cassatiedagvaarding. De cassatieprocedure kan ook beginnen met een verzoekschrift (ook wel cassatierekest genaamd). Zowel de cassatiedagvaarding als het cassatierekest moeten al de gronden van het cassatieberoep bevatten. Een ‘lege’ dagvaarding zoals in appel leidt onherroepelijk tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Een verwerende partij in cassatie reageert in de dagvaardingsprocedure op het cassatiemiddel met een conclusie van antwoord. Deze bevat doorgaans  de mededeling dat het cassatieberoep moet worden verworpen. Een verwerende partij kan bij die gelegenheid ook alsnog zelf cassatieberoep instellen. Dat wordt in het jargon ‘incidenteel cassatieberoep’ genoemd. Dat kan dus, ook als de gewone cassatietermijn al is verstreken.

De Hoge Raad toetst na het aanbrengen van de cassatiedagvaarding of van het verzoekschrift eerst of het cassatieberoep van de eisende partij niet reeds met toepassing van artikel 80a RO niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Die niet-ontvankelijkheid op grond van artikel 80a RO is aan de orde wanneer het een evident kansloos beroep is, waarvan de Hoge Raad van oordeel is dat het niet had moeten worden ingesteld.

Is het beroep wel ontvankelijk en is er al dan niet incidenteel cassatieberoep ingesteld dan is in de dagvaardingsprocedure de volgende stap doorgaans dat partijen een schriftelijke toelichting uitwisselen. In feite is dat een schriftelijke vorm van pleidooi. Binnen veertien dagen volgt dan de reactie op elkaars schriftelijke toelichting bij re- en dupliek.

In de verzoekschriftprocedure reageert de verwerende partij bij verweerschrift. Ook daarin kan, ook nog na afloop van de reguliere cassatietermijn termijn, incidenteel cassatieberoep worden ingesteld. Uiteraard mag een wederpartij daarop weer bij verweerschrift reageren. Een schriftelijke toelichting in een verzoekschriftprocedure is in beginsel niet toegestaan.

Vervolgens geeft een Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad eerst een advies, ook wel ‘conclusie’ genaamd. De Hoge Raad kan die conclusie volgen, maar kan daar ook van af wijken. Binnen veertien dagen kan een partij die het niet eens is met die conclusie of daaromtrent nog opmerkingen of aanvullingen heeft schriftelijk reageren. Tenslotte doet de Hoge Raad uitspraak.

WP_20160720_009[1]

Vaste prijsafspraak mogelijk

Het maken van een vaste prijsafspraak daarbij is mogelijk. Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandsverzekering dan heeft u een vrije advocaatkeuze en zijn wij u eveneens gaarne van dienst. Wij doen geen zaken op basis van gefinancierde rechtshulp.Dit heeft te maken met het feit dat de vergoedingen daarvoor niet kostendekkend zijn.

U kunt ons altijd vrijblijvend bellen op 070 – 3589479 of een email sturen naar alt@altkamboer.com

Wacht niet te lang met het vragen van een cassatieadvies

De termijnen voor beroep in cassatie kunnen erg kort zijn en zijn fataal voor uw zaak. Bovendien is het opstellen van een cassatiemiddel geen lopende band-werk. Daarvoor is ook nog enige tijd nodig. Het is dus raadzaam om na het wijzen van een uitspraak in hoger beroep contact te zoeken. 

Bijstand bij prejudiciële vragen

Daarnaast verlenen wij rechtsbijstand in zaken waarin door een lagere rechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zijn gesteld. Zie voor meer informatie daarover onze aparte pagina over prejudiciële vragen bij de Hoge Raad

Omdat de cassatieprocedure zo afwijkt van de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep, kunt u  voor nadere informatie over cassatie op een aparte pagina terecht.

Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.