Cassatie familierecht en erfrecht

Zoekt u een advocaat voor een cassatie op het gebied van familierecht of erfrecht? Alt Kam Boer is gespecialiseerd in civiele cassatie op het gebied van familierecht en erfrecht. Alt Kam Boer heeft op dat gebied toonaangevende uitspraken uitgelokt.

Sinds 21 jaar publiceert de overheid uitspraken van de Hoge Raad op de website rechtspraak.nl. Een aantal van de door ons kantoor in de afgelopen 21 jaar behandelde zaken  is op onderwerp weergegeven in ons track record van behandelde zaken, met een doorlink naar voormelde website.

Zie daarnaast ook de blogs naar aanleiding van een aantal door ons kantoor recent gewonnen zaken en de pagina waarop  nadere informatie over cassatie wordt gegeven.

cassatie-13

In de loop der tijd is het team behoorlijk uitgebreid, onder meer met advocaten die ook nog een tijd op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hebben gewerkt (mr. dr. Wendela A. Jacobs en mr. Barbara van Dorp welke laatste inmiddels per 1 september 2017 met pension is gegaan). Zij zijn uit dien hoofde breed ingevoerd in het civiele (proces)recht en hebben ervaring met de wijze waarop Hoge Raad en Parket tegen cassatieprocedures aankijken. Mr. dr. Jan Wouter Alt en mr. dr. Wendela A. Jacobs hebben daarnaast door het schrijven van een proefschrift hun wetenschappelijke sporen verdiend. Laatstgenoemde is bovendien langere tijd civiele rechter geweest.

Een brede ervaring is dus voorhanden, welke noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de kansen in cassatie. Een ervaren en veelzijdig team, ook in de zin dat er snel kan worden geschakeld en eventueel ook nog op een kortere termijn in actie kan worden gekomen.

cassatie-1

Onder cassatie in het familierecht worden verstaan zaken op het gebied van alimentatie, omgang, OTS, uithuisplaatsing verdeling, verrekening bij huwelijks voorwaarden, curatele en bewind. Ons kantoor doet geen cassatie op het gebied van de BOPZ. 

De cassatiesectie

De advocaten van de cassatiesectie van Alt Kam Boer zijn:

mr. dr. Jan Wouter. Alt 

mr. dr. Wendela A. Jacobs 

mr. Jessica.E. Strengholt-Geitenbeek

Trackrecord familierecht en erfrecht

 • ECLI:NL:HR:2017:161, HR 3 februari 2017, Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding ten aanzien van de aan een van de echtgenoten toebehorende echtelijke woning. Verzuim om toepassing te geven aan het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2017:163, HR 3 februari 2017, Kinderalimentatie. Verdeling draagkracht onderhoudsplichtige over kinderen uit twee relaties . Onderhoudsplicht nieuwe partner. Lagere behoefte van kinderen in ander land (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2016:2234, HR 30 september 2016 (Familierecht, alimentatie jong meerderjarige) (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2016:2047, HR 9 september 2016, (Erfrecht, bewijsrecht); Bij de beoordeling van de onderdelen wordt vooropgesteld dat het in dit geval gaat om de vraag of de toentertijd 77-jarige erflater, die iets meer dan twee maanden voor zijn overlijden zijn testament heeft gewijzigd in die zin dat hij een derde – met wie hij geen affectieve relatie had – bevoordeelde ten nadele van zijn dochters, in staat was zijn wil in vrijheid te vormen. De stelplicht en bewijslast van de stelling dat de erflater daartoe niet in staat is, rusten op degene die deze stelling aanvoert. In de regel voldoet de desbetreffende partij aan haar stelplicht door een voldoende onderbouwde medische verklaring in het geding te brengen die deze stelling ondersteunt (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2016:1510, HR 8 juli 2016, (Familierecht, procesrecht. Hof merkt een vóór het bekend worden van een rapport een brief van appellant aan als reactie daarop en stelt de overige belanghebbenden nog wel in de gelegenheid om op dat rapport te reageren, maar weigert reacties op dat rapport van appellant. Dat levert schending van artikel 19 Rv en schending van hoor- en wederhoor op) (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2016:1138,  HR 10 juni 2016 (Bijstandsverhaal, terecht beroep op berusting) (cassatie).
 • NL:HR:2016:2234, Hoge Raad 30 september 2016 (Familierecht, alimentatie jong meerderjarige)
 • ECLI:NL:HR:2016:2047, Hoge Raad 9 september 2016, (Erfrecht, bewijsrecht); Bij de beoordeling van de onderdelen wordt vooropgesteld dat het in dit geval gaat om de vraag of de toentertijd 77-jarige erflater, die iets meer dan twee maanden voor zijn overlijden zijn testament heeft gewijzigd in die zin dat hij een derde – met wie hij geen affectieve relatie had – bevoordeelde ten nadele van zijn dochters, in staat was zijn wil in vrijheid te vormen. De stelplicht en bewijslast van de stelling dat de erflater daartoe niet in staat is, rusten op degene die deze stelling aanvoert. In de regel voldoet de desbetreffende partij aan haar stelplicht door een voldoende onderbouwde medische verklaring in het geding te brengen die deze stelling ondersteunt.
 • ECLI:NL:HR:2016:1510, HR 8 juli 2016, (Familierecht, schending van artikel 19 Rv  schending hoor- en wederhoor)
 • ECLI:NL:HR:2016:851, HR 13 mei 2016 (Erkenning vaderschap art. 1:204 lid 3 BW)
 • ECLI:NL:HR:2016:365, HR 4 maart 2016 (Alimentatierecht; behoedzaamheid bij wijziging met terugwerkende kracht)
 • ECLI:NL:HR:2016:295, HR 19 februari 2016, (Familierecht, omgangs-OTS zware eisen voor het opleggen daarvan)
 • ECLI:NL:HR:2015:3635, HR 18 december 2015 (Familierecht, alimentatie, bewust afwijken van de wettelijke maatstaven)
 • ECLI:NL:HR:2015:3567, HR 11 december 2015 (Familierecht, partneralimentatie ingangsdatum)
 • ECLI:NL:HR:2015:3479, HR 4 december 2015 (Familierecht; status van de Tabel Eigen Kosten Kinderen)
 • ECLI:NL:HR:2015:3478, HR 4 december 2015 (Familierecht; bijvoegen/aanhechten alimentatieberekening beschikking)
 • ECLI:NL:HR:2015:3475, HR 4 december 2015 (Familierecht, sanctie verzwijgen te verdelen vermogen)
 • ECLI:NL:HR:2015:1871, HR 10 juli 2015 (Familierecht, verdeling huwelijksgoederengemeenschap)
 • ECLI:NL:HR:2015:232, HR 6 februari 2015 (Familierecht, kinderalimentatie, terugbetaling)
 • ECLI:NL:HR:2015:181, HR 30 januari 2015 (Familierecht, huwelijksvermogensrecht, verdeling na echtscheiding)
 • ECLI:NL:HR:2015:182, HR 30 januari 2015 (Familierecht, huwelijksvermogensrecht, verdeling na echtscheiding)
 • ECLI:NL:HR:2015:40, HR 9 januari 2015 (Partneralimentatie motiveringsplicht rechter)
 • ECLI:NL:HR:2014:3352, HR 21 november 2014 (Familierecht,  civiel procesrecht hof doet in strijd met LPR uitspraak)
 • ECLI:NL:HR:2014:2738, HR 19 september 2014 (Erfrecht; beneficiaire aanvaarding)
 • ECLI:NL:HR:2014:2632, HR 4 september 2014 (Familierecht; recht op contra-expertise ex artikel 810a Rv)
 • ECLI:NL:HR:2014:1540, HR 27 juni 2014 (Familierecht; grenzen van de rechtsstrijd, vaststelling van de draagkracht).
 • ECLI:NL:HR:2014:1001, HR 25 april 2014 (Familierecht; terugbetalingsplicht alimentatie)
 • ECLI:NL:HR:2014:413, HR 21 februari 2014 (Familierecht, overschrijding appeltermijn niet ontvankelijk; ambtshalve toepassing).
 • ECLI:NL:HR:2014:325, HR 14 februari 2014 (Familierecht, alimentatie. procesrecht. grenzen van de rechtsstrijd).
 • ECLI:NL:HR:2013:2130: HR 20 december 2013 (Familierecht; wijziging ex artikel 1:401 BW ten onrechte niet aangenomen)
 • ECLI:NL:HR:2013:1884,: HR 13 december 2013 (Familierecht van Sint Maarten; onjuiste maatstaf kinderalimentatie)
 • ECLI:NL:HR:2013:1393, HR 22 november 2013 (Familierecht, verdeling gemeenschap, afwijking bij helfte?)
 • ECLI:NL:HR:2013:1392, HR 22 november 2013 (Familierecht, verdeling gemeenschap, uitleg convenant)
 • ECLI:NL:HR:2013:911 HR 11 oktober 2013 (uitleg testament; artikel 4:46 BW; Hoge Raad legt arrest hof opnieuw uit)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA3757 HR 4 oktober 2013 (Internationaal familierecht; bevoegdheid NL rechter voorlopige maatregel Brussel II-bis)
 • ECLI:NL:HR:2013CA3748 HR 20 september 2013 (Verdeling huwelijksgemeenschap; afwijking van verdeling bij helfte)
 • LJN: CA3157, HR 14 juni 2013 (Familierecht, kinderalimentatie naar Zwitsers recht)
 • LJN:CA0356, HR 17 mei 2013 (Familierecht, partneralimentatie, grievend gedrag, gezag van gewijsde en artikel 1:401 BW)
 • LJN:BZ1059, HR 3 mei 2013 (Procesrecht; verrekening bij echtscheiding; hof neemt ten onrechte geen beslissing)
 • LJN:BZ 0293, HR 26 april 2013 (IPR, kinderontvoering en 1:253a BW, de gewone verblijfplaats van de kinderen)
 • LJN: BY1882, HR 15 februari 2013 (Familierecht, kinderalimentatie rekening houden met inkomen stiefouder)
 • LJN: BY0537, HR 21 december 2012 (Familierecht, kinderalimentatie, draagkracht, aftrekbaarheid advocaatkosten)
 • LJN: BW9247, HR 21 september 2012 (Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige tijdens schuldsaneringsregeling)
 • LJN: BW6729, HR 7 september 2012 (Familierecht, procesrecht, omvang debat van partijen)
 • LJN: BW5867, HR 10 augustus 2012 (Familierecht: mag de rechter zijn beslissing mede baseren op stukken andere procedure?)
 • LJN: BX1295, HR 13 juli 2012 (Familierecht; berekening van kinderalimentatie in het geval van samengestelde gezinnen)
 • LJN: BV1749, HR 30 maart 2012 (Familierecht, verdeling schulden, afwijking van verdeling bij helfte)
 • LJN: BV3103, HR 30 maart 2012 (Familierecht, verrekenbeding huwelijkse voorwaarden, voortbouwende overeenkomst)
 • LJN: BU9898, HR 2 maart 2012 (Familierecht, afstand van recht op terugvordering van alimentatie die achteraf teveel is betaald?)
 • LJN: BQ8095, HR 2 december 2011 (Familierecht, kinderalimentatie)
 • LJN: BU3271, HR 4 november 2011 (Familierecht; kinderalimentatie)
 • LJN: BR5310: HR 4 november 2011 (Familierecht; terugbetaling reeds genoten kinderalimentatie)
 • LJN: BR3086, HR 21 oktober 2011 (Familieprocesrecht; oproeping; schending beginsel van hoor- en wederhoor)
 • LJN: BT2416, HR 23 september 2011 (Familierecht, burgerlijk procesrecht)
 • LJN: BP9860, HR 29 april 2011 (Familierecht; bewijsrecht)
 • LJN: BO1816, HR 24 december 2010 (Familierecht, alimentatie)
 • LJN: BN7055, HR 26 november 2010 (Familierecht, alimentatie)
 • LJN: BM7672, HR 24 september 2010 (Familierecht, alimentatie)
 • LJN: BL0009. HR 12 maart 2010 (Familieprocesrecht; alimentatie)
 • LJN: BI0462, HR 10 juli 2009 (Naamrecht)
 • LJN: BG6719, HR 6 februari 2009 (Personen en Familierecht)
 • LJN: BF3928, HR 19 december 2008 (Familierecht: WLA het eerste ‘nieuwe geval’)
 • LJN: BD3713, HR 5 september 2008 (Familierecht)
 • LJN: BB9613, HR 7 december 2007 (Familierecht; burgerlijk procesrecht)
 • LJN: AX8848, HR 22 september 2006 (Familierecht; omvang motiveringsplicht hof alimentatiebeschikking)
 • LJN: AU7494, HR 23 december 2005 (familierecht)
 • LJN: AS3643, HR 22 april 2005 (Familierecht)
 • LJN: AO4604, HR 04 juni 2004 (Familierecht)
 • LJN: AF0217, HR 10 januari 2003 (Familierecht)
 • LJN: AD9143. HR 19 april 2002 (Familierecht; gezag na echtscheiding, ‘klem en verloren criterium’)
Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.