Cassatie: een trackrecord van 25 jaar ervaring met civiele cassatie bij de Hoge Raad

Cassatie is onze specialiteit, zoals blijkt uit onderstaand trackrecord. Zoekt u een ervaren civiele cassatie advocaat? Alt Kam Boer procedeert al vanaf 1996 in civiele cassatieprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden. Alt Kam Boer advocaten is een grote speler op het gebied van civiele cassatie.

 

Specialisten

Alt Kam Boer advocaten heeft al 25 jaar ervaring in het behandelen als cassatieadvocaat behandelen van civiele cassaties bij de Hoge Raad der Nederlanden, het verstrekken van cassatieadviezen, het geven van second opinions of zelfs third opinions over de haalbaarheid van een civiele procedure in cassatie en in het geven van proces-adviezen met het oog op cassatie. Indien u op zoek bent naar een specialist in civiele cassatie bent u aan het goede adres. Bij ons staan de cliënt en zijn zaak centraal. Wij proberen uw winstkans te maximaliseren.

Vakgebieden

Onder civiele cassatie vallen onder meer de rechtsgebieden als arbeidsrecht, huurrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad, schadevergoeding, familierecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht, civiel procesrecht, verzekeringsrecht, pensioenrecht en erfrecht verstaan. Ons kantoor doet geen cassatie op het gebied van het onteigeningsrecht of op het gebied van de Wvggz (voorheen BOPZ).

 

Team

In de loop der tijd is het team behoorlijk uitgebreid, onder meer met advocaten die ook nog een tijd op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hebben gewerkt (mr. Barbara van Dorp die inmiddels per 1 september 2017 met pensioen is gegaan en mr. dr. Wendela A. Jacobs). Zij zijn uit dien hoofde breed ingevoerd in het civiele (proces)recht en hebben ervaring met de wijze waarop Hoge Raad en Parket tegen cassatieprocedures aankijken. Mr. dr. Jan Wouter Alt en mr. dr. Wendela A. Jacobs hebben daarnaast door het schrijven van een proefschrift hun wetenschappelijke sporen verdiend. Laatstgenoemde is bovendien langere tijd civiele rechter geweest.

Een brede civielrechtelijke ervaring is dus voorhanden, welke noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de kansen in cassatie. Een ervaren en veelzijdig team, ook in de zin dat er snel kan worden geschakeld en eventueel ook nog op een kortere termijn in actie kan worden gekomen.

De cassatiesectie van ons kantoor bestaat uit de volgende 3 advocaten:

Wetgever heeft beoogd dat alleen gespecialiseerde advocaten civiele cassaties doen

Omdat procederen in civiele cassaties hoge eisen stelt aan zowel de inhoudelijke kennis als de processuele vaardigheden, heeft de wetgever gemeend dat alleen daartoe gespecialiseerde civiele cassatieadvocaten bij de Hoge Raad mogen procederen. Een civiele cassatieadvocaat moet daartoe eerst een examen afleggen, om dan vervolgens in de praktijk ervaring op te doen. Vervolgens dient hij een ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen.

Net als bij operaties: je moet het veel doen

Omdat het procederen in civiele cassaties een ambacht is – dat men in de visie van de wetgever alleen maar leert door veel te doen en vervolgens ook moet bijhouden – is het in beginsel niet iets dat je ‘er even bij doet’. Het doorgronden van door een lagere rechter gemaakte fouten vereist inderdaad een grondige kennis van het civiele procesrecht en het bewuste materiële recht (denk aan het arbeidsrecht, het familierecht, ondernemingsrecht, huurrecht enz.). Vervolgens dient het e.e.a. nog zo aan de Hoge Raad te worden gepresenteerd dat die daar iets mee kan. Juist daarom is (ruime) ervaring in cassatie belangrijk en kan die het verschil maken tussen winnen en verliezen. Ons kantoor beschikt bij uitstek daarover. Hoe kunnen we die beter aantonen dan met een selectie van uitspraken, zoals die sedert 2000 op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd.

Afgelopen 21 jaar gepubliceerd op rechtspraak.nl

In dat kader volgen hieronder de in de afgelopen 21 jaar op rechtspraak.nl gepubliceerde, onderwerp gesorteerd voorbeelden van in het verleden door ons kantoor behandelde zaken. Klik op het LJN- of het ECLI-nummer om de bewuste uitspraak te bekijken. Hieruit blijkt dat de cassatiesectie van Alt Kam Boer alle voorkomende civiele zaken in cassatie behandelt (met uitzondering van onteigeningszaken). Zie daarnaast ook de blogs naar aanleiding van een aantal door ons kantoor recent gewonnen zaken en de pagina waarop nadere informatie over cassatie wordt gegeven.

Arbeidsrecht en pensioenrecht

  • ECLI:NL:HR:2020:1746, HR 6 november 2020; (X/Gemeente Amsterdam) Arbeidsrecht. Verrichten van werkzaamheden door uitkeringsgerechtigde op participatieplaats (Participatiewet). Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken (art. 7:610 BW); onderscheid tussen uitleg en kwalificatie; bedoeling van partijen. Is stimuleringspremie loon?
  • ECLI:NL:HR:2020:1748, HR 6 november 2020, Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. Cao-bepalingen Voortgezet Onderwijs over samenloop vakantieverlof met zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • ECLI:NL:HR:2020;72: HR 17 januari 2020, Verzoek tot herstel (art. 31 Rv) dan wel aanvulling (art. 32 Rv) van HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1864 (zaken met nummers 18/02225, 18/02224, 18/02226 en 18/02236), omdat niet alle cassatiemiddelen zouden zijn behandeld.
  • ECLI:NL:HR:2019:1870: HR 29 november 2019; Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak.
  • ECLI:NL:HR: 2019:1734, HR 8 november 2019 Prejudiciële vragen slapende dienstverbanden (R/Xella).
  • ECLI:NL:HR:2019:647: HR 19 april 2019, Arbeidsrecht. Reorganisatie. Regeling van ontslagvergoeding in sociaal plan; ongerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie? Vereisten van legitiem doel van de regeling en noodzakelijkheid van het middel. Doelmatigheid en proportionaliteit. Art. 3 onder c en art. 7 lid 1, onder c, Wgbl. Richtlijn 2000/78/EG. HvJEU 12 oktober 2010, C-45/09, ECLI:EU:C:2010:601 (Rosenbladt). HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367  (KLM).
  • ECLI:NL:HR:2019:397, HR 22 maart 2019, (OR Gemeente Maastricht/Gemeente Maastricht) Medezeggenschapsrecht. Ondernemingsraad bij de overheid; primaat van de politiek (art. 46d WOR). Verhouding tussen art. 46d WOR en art. 32 WOR. Kan de ondernemer op de voet van art. 32 WOR het advies- en het beroepsrecht van de OR uitbreiden tot politieke besluiten? Informeel

  • ECLI:NL:HR:2019:203. HR 8 februari 2019, (X/WoonDroomzorg).  Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder g, BW). Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitzondering indien einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7, onder c, BW). Maatstaf voor ‘ernstig verwijtbaar’; welke omstandigheden kunnen daarvoor van belang zijn?

  • ECLI:NL:HR:2018:976 , HR 22 juni 2018, (FNV/Pontmeyer), Procesrecht. Arbeidsrecht. Comparitie in hoger beroep ten overstaan van raadsheer-commissaris in meervoudig te beslissen zaak (HR 22 december2017,) Wanneer vloeit uit gedragslijn van werkgever jegens werknemer een arbeidsvoorwaarde voort? Maatstaf en gezichtspunten. 
  • ECLI:NL:HR:2018:651, HR 20 april 2018, Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht, Wwz. Transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitsluiting van werknemers die AOW-leeftijd hebben bereikt van recht op transitievergoeding (art. 7:673 lid 7, onder b, BW). Strijd met Richtlijn 2000/78/EG?
  • ECLI:NL:HR:2018:484, HR 30 maart 2018, (Dräger) Transitievergoeding bij ontslag op staande voet.
  • ECLI:NL:HR:2018:108, HR 26 januari 2018, Verjaring schadevordering van werknemer op werkgever. 
  • ECLI:NL:HR:2017:571, Hoge Raad 31 maart 2017 Arbeidsrecht. Mogelijkheid van voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst. Herstel van een onjuistheid in de Mediantbeschikking (HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998). Overweging ten overvloede over de vraag of ook de appel- of verwijzingsrechter bevoegd is de voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst uit te spreken.
  • ECLI:NL:HR:2017:693, Hoge Raad, 14 april 2017, Pensioenverevening, art. 2 lid 1 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Pensioen in eigen beheer. Verplichting tot afstorting; HR 9 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2658, NJ 2007/306. Onvoldoende kapitaal. Verdeling tekort naar evenredigheid.
  • ECLI:NL:HR:2017:564, Hoge Raad 31 maart 2017, Arbeidsrecht. Uitleg cao voor de Groothandel in Levensmiddelen. Functiewaardering en beloning; betekenis indeling in functiegroep en salarisniveau voor recht op structurele salarisverhoging
  • ECLI:NL:HR:2017:404, Hoge Raad 10 maart 2017, Arbeidsrecht, beroepsaansprakelijkheid (cassatie)advocaat, Cassatieprocesrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel? Moest in cassatiemiddel worden verwezen naar passage in bij grieven overgelegde productie, waarnaar bij grieven niet was verwezen?
  • ECLI:NL:HR2016:2886: HR 16 december 2016 Arbeidsrecht; loonvordering na ontslag op staande voet in kort geding
  • ECLI:NL:HR:2016:290, HR 19 februari 2016 (Arbeidsrecht, ontslag op staande voet, strafrechtelijke kwalificatie dringende reden)
  • ECLI:NL:HR:2015:3634, HR 18 december 2015 (Arbeidsrecht; Uitleg AVV-CAO toetsingsmoment toepassing bij heraanbesteding)
  • ECLI:NL:HR:2015:1192, HR 1 mei 2015 (Arbeidsrecht; Flextronics; Inhoud en strekking art. 7:672 BW)
  • ECLI:NL:HR:2014:3126, HR 7 november 2014 (Ontslagrecht, eisen waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen).
  • ECLI:NL:HR:2014:946, HR 18 april 2014 (Opknippen van loonvordering door deelvonnis raakt de appellabiliteit niet )
  • ECLI:NL:HR:2014:830, HR 4 april 2014 (Arbeidsrecht; overgang van onderneming, contractuele band, behoud van identiteit)
  • ECLI:NL:HR:2013:2128: HR 20 december 2013 (Arbeidsrecht; loondoorbetaling bij ziekte; overlegging deskundigenoordeel)
  • ECLI:NL:HR:2013:CA0566, HR 6 september 2013, (Pensioenrecht. Kan een pensioenreglement eenzijdig worden gewijzigd?)
   • LJN: BY 2241, HR 14 december 2012, (Arbeidsrecht, ontslag op staande voet, onverwijldheid van het ontslag, omvang geding)

   

   • LJN: BX 7588, HR 12 oktober 2012, (Na finale kwijting in vaststellingsovereenkomst recht op betaling niet uitgeoefende opties?

   

  • LJN: BW4896, HR 21 september 2012 (Herroeping. Uitleg art. 388 lid 2 Rv. Reikwijdte. Mogelijkheid van doorbreking appelverbod)
  • LJN: BU8514. HR 30 maart 2012 (Arbeidsrecht, doorbetaling loon, arbeidsovereenkomst, devolutieve werking appel)
  • LJN:BU5620, HR 10 februari 2012 (Arbeidsrecht. Vordering tot schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag)
  • LJN: BP9991, HR 27 mei 2011 (Arbeidsrecht, beroepsziekte, werkgeversaansprakelijkheid, bewijsrecht)
  • LJN: BP5620, HR 15 april 2011 (Burgerlijk procesrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst, hoor- en wederhoor)
  • LJN: BP4804, HR 8 april 2011 (Arbeidsrecht; kennelijk onredelijk ontslag)
  •  LJN: BM7041, HR 10 september 2010 (Arbeidsrecht, RSI, aanvang verjaring beroepsziekte)
  • LJN: BJ9069, HR 11 december 2009 (Arbeidsrecht, de beschikking over ontbinding tijdens de opzegtermijn)
  • LJN: BH0387, HR 24 september 2009 (Ontslag op staande voet; medegedeelde dringende reden fixeert ontslaggrond)
  • LJN: BD2408, HR 11 juli 2008, (Arbeidsrecht)
  • LJN: BB6175, HR 1 februari 2008 (M./Akzo Nobel; Arbeidsrecht/Arbeidsongeval)
  • LJN: BB5924, HR 11 januari 2008 (Arbeidsrecht)
  • LJN: BB6178, HR 30 november 2007 (K./NCM; werkgeversaansprakelijkheid)
  • LJN: BB5625, HR 7 november 2007 (T./Shell; werkgeversaansprakelijkheid)
  • LJN: AD9124, HR 12 april 2002 (H./De Branding; arbeidsrecht/letselschade)
  • LJN:AA3383, HR 24 september 1999 (Arbeidsrecht; ontbinding met terugwerkende kracht; doorbreking appelverbod 7:685 BW)

 

 

Ondernemingsrecht

  • ECLI:NL:HR:2019:236, HR 15 februari 2019, Ondernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid. Vennootschap kan huurgarantie niet nakomen. Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758).  Onbekendheid bestuurders met rechtsregel van HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244; verschil met periode na het arrest van 2013.
  • ECLI:NL:HR:2018:875,HR 8 juni 2018, Contractenrecht. Uitleg overeenkomst, overdracht huur, of koop concept van onderneming tot exploitatie bed & breakfast
  • ECLI:NL:HR:2018:819, HR 1 juni 2018, Overeenkomstenrecht. Personenvennootschap. Opzegging van een vof. Hield mondelinge uitlating van vennoot de opzegging van de vof in? Uitlegmaatstaf. Belang van de omstandigheden van het geval. Betekenis van een contractueel vormvereiste voor opzegging van de vof.
  • ECLI:NL:HR:2013:1037, HR 25 oktober 2013 (Handelsnaamwet, onjuiste partijaanduiding eerdere zaak, onrechtmatige daad
  • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (Aansprakelijkheid adviseur bij bedrijfsovername)
  • LJN: BC1231, HR 14 maart 2008 (L./Aerts q.q. bestuurdersaansprakelijkheid)

Intellectuele eigendom

  • ECLI:NL:HR2019:650, HR 19 april 2019, (HP/Digital Revolution) Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi op cartridge en werkwijze. Octrooi geldig? Nieuwheidsschadelijkheid eerder octrooi van dezelfde octrooihouder. Beoordelingsmaatstaf bij een voortbrengselconclusie van het type ‘means plus function’. Betekenis van ‘adapted for’. Hulpverzoeken; toetsing aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV hoewel dat geen nietigheidsgrond is? Indirecte inbreuk op werkwijzeconclusie: impliciete licentie?
  • ECLI:NL:HR:2018:10, HR 5 januari 2018, Merkenrecht. Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop zijn merk is aangebracht?
  • ECLI:NL:HR:2015:3477, HR 4 december 2015 (Handelsnaam advocatenkantoor)
  • ECLI:NL:HR:2015:1063, HR 17 april 2015, (Auteursrecht; Hasbro/Simba- My Little Pony)
  • ECLI:NL:HR:2015:498 HR 27 februari 2015 (Auteursrecht, tussenarrest in afwachting van prejudiciële vragen).
  • ECLI:NL:HR:2013:1881: HR 13 december 2013 (Montis/Goossens II  Merkenrecht; formaliteitenverbod; Berner Conventie)
  • ECLI:NL:HR:2013:1613, HR 6 december 2013 (Makro/Diesel III Merkenrecht; bewijskracht buitenlandse vonnissen)
  • LJN: BN1414, HR 15 oktober 2010 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel II)
  • LJN: BC9766, HR 11 juli 2008 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel I)

Contractenrecht e.a.

  • ECLI:NL:HR:2020:1240, HR 10 juli 2020, Verbintenissenrecht. Zijn schenkingen tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW)? Afwijking van hoofdregel van bewijslastverdeling bij beroep van schenker op misbruik van omstandigheden (art. 7:176 BW)? Verzuim om grief te behandelen.
  • ECLI:NL:HR:2020:717, HR 17 april 2020, Contractenrecht. Is akte van hoofdelijkheid vernietigbaar wegens bedrog of dwaling? Miskenning van afzonderlijke grondslag van reconventionele vordering. Motivering van oordeel over toepassing van art. 6:248 lid 2 BW
  • ECLI:NL:HR:2020:717, HR 17 april 2020, Contractenrecht. Is akte van hoofdelijkheid vernietigbaar wegens bedrog of dwaling? Miskenning van afzonderlijke grondslag van reconventionele vordering. Motivering van oordeel over toepassing van art. 6:248 lid 2 BW
  • ECLI:NL:HR:2020:598: HR 3 april 2020, Contractenrecht. Uitleg overeenkomst. Voorlopig bewijsoordeel
  • ECLI:NL:HR:2018:2043, HR 2 november 2018 (Telstar c.s./curatoren):  Cassatieprocesrecht. Verbintenissenrecht. Aan Borgersbrief te stellen eisen (art. 44 lid 3 Rv). Totstandkoming en uitleg overeenkomst; Haviltexmaatstaf (art. 3:33 en art. 3:35 BW); motivering.
  • ECLI:NL:HR:2017:1142, Hoge Raad 23 juni 2017, Opdracht, aanneming van werk. Geschil over redelijke prijs voor uitgevoerde werkzaamheden; art. 7:752 BW. Miskenning van gewekte verwachtingen? Strijd met goede procesorde? Waardering deskundigenbericht.
  • ECLI:NL:HR:2017:567, Hoge Raad 31 maart 2017, Contractenrecht. Verkoop van huis onder financieringsvoorbehoud. Verkoper accepteert beroep van koper op dit voorbehoud. Heeft verkoopmakelaar recht op courtage voor zijn bemiddeling? Hoge Raad doet zelf de zaak af.
  • ECLI:NL:HR:2017:305Hoge Raad 24 februari 2017, Contractenrecht. Koop motorblok voor races met tijdelijke bruikleen vervangend motorblok. Schuldeisersverzuim? Motivering oordeel dat verklaring ter comparitie onvoldoende is weersproken. Grenzen rechtsstrijd.
  • ECLI:NL:HR:2017:140, Hoge Raad 3 februari 2017, Ontbinding huurkoop- en huurovereenkomst met betrekking tot restaurant. Waardevergoeding in plaats van ongedaanmaking (art. 6:272 BW). Verboden aanvulling van de feiten (art. 24 Rv). Bevrijdend verweer. Passeren van bewijsaanbod. Miskenning van onderbouwd verweer.
  • ECLI:NL:HR:2016:2884, HR 16 december 2016:  Hoge Raad, 15/04494 contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Uitleg gedingstukken; beroep op dwaling (art. 6:228 BW)? Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW
  • ECLI:NL:HR:2016:2287, Hoge Raad 7 oktober 2016, (contractenrecht, verborgen gebreken, bodemsanerin
  • ECLI:NL:HR:2015:3423, HR 27 november 2015 (Verjaring van een in executieve vorm uitgegeven proces verbaal schikking
  • LJN: BW6730, HR 21 september 2012 (Overheidsprivaatrecht. Uitoefening privaatrechtelijke bevoegdheden door gemeente)
  • LJN: BO7108, HR 11 februari 2011 (Algemene voorwaarden, proceskostenveroordeling)
  • LJN: AU3252, HR 23 december 2005 (Landinrichtingswet
  • LJN: AT3097, HR 08 juli 2005 (Verbintenissenrecht)

Bankrecht

  • ECLI:NL:HR:2013:1610, HR 6 december 2013 (Bankrecht; aansprakelijkheid bank voor overcreditering)
  • LJN: BQ8097, HR 9 september 2011 (Wet bescherming persoonsgegevens, toetsing BKR, Bankrecht)
  • LJN: BO6106, HR 28 januari 2011 (Dexia, verjaring, bewijsaanbod)
  • LJN: BF0002, HR 31 oktober 2008, (Bankrecht, aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen)
  • LJN: AZ4663, HR 29 juni 2007, (X/ Dexia betreft Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Verzekeringsrecht

  • ECLI:NL:HR:2018:2299, HR 14 december 2018, Contractenrecht. Huur/Pacht varkensstal. Vraag of verhuurder/verpachter aansprakelijk is voor brand waardoor het bedrijf in de stal verloren is gegaan, art. 7:208 BW of 7:341 BW. Oorzaak brand, deskundigenbericht, maatstaf en motivering bewijswaardering.
  • ECLI:NL:HR:2017:274Hoge Raad 17 februari 2017, Verzekeringsrecht. Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon voor onjuiste opgave (eigen bewoning i.p.v. verhuur) bij aangaan brandverzekering. Schade, causaal verband. Bestemmingswijziging, hennepkwekerij, ontbreken bekendheid bij verzekerde; verhouding art. 293 (oud) WvK en contractuele regeling mededelingsplicht risicowijziging in polisvoorwaarden.
  • LJN: BN6253, HR 29 oktober 2010 (Verzekeringsrecht)

Aanbestedingsrecht

  • ECLI:NL:HR:2018:720, HR 18 mei 2018, Aanbestedingsrecht. Vraag of aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden bij onderhands gesloten concessieovereenkomsten voor grondgebied Eindhoven. ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Betekenis HvJEU 6 oktober 2016, zaak C-318/15, ECLI:EU:C:2016:747 (Tecnoedi) voor stelplicht. Relevantie van omstandigheid dat belangstellende onderneming onderdeel is van internationaal concern.
  • ECLI:NL:HR:2018:722, HR 18 mei 2018, Aanbestedingsrecht. Vraag of concessieovereenkomsten in regio Rotterdam openbaar moeten worden aanbesteed. ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Mee te wegen omstandigheden; betekenis van hoge geraamde omzet. Betekenis drempelbedrag Richtlijn 2014/23/EU bij aanbesteding waarop deze richtlijn nog niet van toepassing was.

Huurrecht en vastgoedrecht

  • ECLI:NL:HR:2020:1838, HR 20 november 2020,  Procesrecht. Boetevorderingen wegens niet nakoming van bepalingen uit huurovereenkomst. Uitleg petitum.
  • ECLI:NL:HR:2020:1039 HR 12 juni 2020, Goederenrecht. Erfdienstbaarheid van weg. Uitlegmaatstaf. Omvat de erfdienstbaarheid ook het recht om de weg te gebruiken als verbinding, via het heersend erf, met ander perceel dat dezelfde eigenaar heeft als het heersend erf? HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160.
  • ECLI:NL:HR:2018:148, HR 2 februari 2018, Contractenrecht. Kettingbeding. Maatstaf voor uitleg van beding in akte van levering; rechtsopvolging. Dwingende bewijskracht, tegenbewijs, HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111 (Kamsteeg/Lisser).
  • ECLI:NL:HR:2019:1278: HR 19 juli 2019; Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aardbevingsschade in Groningen. Gronden voor aansprakelijkheid. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting (art. 6:177 BW; art. 6:162 BW; art. 6:98 BW). 
  • ECLI:NLHR:2017:2560HR 6 oktober 2017: Huurrecht. Caribische zaak. Art. 7:226 BW Sint Maarten (‘koop breekt geen huur’). Overdracht van gedeelte van verhuurd perceel. Gaan rechten uit huurovereenkomst over op verkrijger van dat gedeelte? Gevolgen voor betaling huurprijs. Overgangsrecht. Concordantiebeginsel.
  • ECLI:NL:HR:2016:2287, Hoge Raad 7 oktober 2016, (contractenrecht, verborgen gebreken, bodemsanering
  • ECLI:NL:HR:2015:823, HR 3 april 2015 (Huurrecht bedrijfsruimte, nadere vaststelling huurprijs)
   • ECLI:NL:HR:2013:1244, HR 15 november 2013 (Huurrecht bedrijfsruimte, faillissement)

   

  • LJN: BX9187, HR 1 februari 2013 (Huurrecht, recht op vrije nieuwsgaring, schotelantenne)
  • LJN: BG0944, HR 12 december 2008 (Huurrecht woonruimteLJN: AU6932, HR 10 maart 2006 (Huurrecht woonruimte)
  • LJN:AL7043, HR 23 december 2003 (Aansprakelijkheid gemeente/Wet Voorkeursrecht Gemeenten)

 

Aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad, wanprestatie en overheidsaansprakelijkheid)

  • ECLI:NL:HR:2019:1278: HR 19 juli 2019; Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aardbevingsschade in Groningen. Gronden voor aansprakelijkheid. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang
  • ECLI:NL:HR:2019: 124: HR 19 juli 2019: onjuiste vraag Examen Frans VWO;
  • ECLI:NL:HR:2018:772, HR 25 mei 2018, Onrechtmatige daad. Schade aan elektriciteitskabel bij graafwerkzaamheden (slaan damwand). Graafmelding (KLIC-melding), informatie over ligging kabels. 
  • ECLI:NL:HR:2015:2452, HR 22 september 2017, Beroepsaansprakelijkheid accountant. Waarschuwingsplicht. Belang oordeel tuchtrechter voor oordeel over aansprakelijkheid, motivering. Causaal verband tussen ontbreken waarschuwing en schade, motivering.
  • ECLI:NL:HR:2017:208Hoge Raad 10 februari 2017, Onrechtmatige daad. Schadeberekening in geval van ‘total loss’-verklaarde auto. Kan hiervoor afschrijvingsmethode worden gehanteerd? Waarde in het economisch verkeer van de zaak ten tijde van het verlies. Verweer dat met de vergoeding niet de schade wordt vergoed.
  • ECLI:NL:HR:2016:2987, HR 23 december 2016, Medische aansprakelijkheid. Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind. Mislukte controle. Vraag wanneer nieuwe controlepoging had moeten plaatsvinden, essentiële stellingen. Vraag wat er bij tijdige controle gebeurd zou zijn. Condicio sine qua non-verband. Kansschade.
  • ECLI:NL:HR:2016:1112, HR 3 juni 2016 (Overheidsaansprakelijkheid gebrekkige vergunning, stuiting verjaring).
  • ECLI:NL:HR:2016:288, HR 19 februari 2016, (Beroepsaansprakelijkheid notaris, stelplicht en bewijslast, verzwaarde stelplicht notaris)
  • ECLI:NL:HR:2015:2914, HR 2 oktober 2015 (Aansprakelijkheidsrecht; groepsaansprakelijkheid)
  • ECLI:NL:HR:2015:831, HR 3 april 2015 (Beroepsaansprakelijkheid notaris)
  • ECLI:,NL:HR:2014:3350 HR 21 november 2014 (Aansprakelijkheidsrecht, schadevaren en samenloop).
  • ECLI:NL:HR:2014:217, HR 31 januari 2014 (Schadevordering jegens tandarts wegens toerekenbaar tekortschieten)
  • ECLI:NL:HR:2013:1037, HR 25 oktober 2013 (Handelsnaamwet, onrechtmatige daad)
  • ECLI:NL:HR:2013:BZ7396 HR 13 september 2013 (Overheidsaansprakelijkheid, Vergoedingsplicht jegens levenspartner en kind verdachte? )
  • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (aansprakelijkheid opdrachtnemer bij bedrijfsovername)
  • LJN:BZ1468, HR 3 mei 2013 (Medische aansprakelijkheid; onrechtmatige daad; aansprakelijkheid ziekenhuis)
  • LJN: BY 6759, HR 22 maart 2013 (Onrechtmatige daad; zorgplicht tussenpersoon buiten adviesrelatie)
  • LJN: BW1519, HR 29 juni 2012 (Letselschade, groepsaansprakelijkheid, causaal verband, te vergoeden schade)
  • LJN: BV2356, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
  • LJN: BV2355, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
  • LJN: BT7496, HR 20 januari 2012 (Ovk. en derden; aanneming; tekortschieten onderaannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?)
  • LJN: BQ2324, HR 28 oktober 2011 (Aansprakelijkheid school voor kartongeval studente)
  • LJN: BQ2935, HR 29 april 2011 (Onrechtmatige daad; leidingschade)
  • LJN: BN9969, HR 11 maart 2011 (Kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor voor fraude hypotheekadviseur
  • LJN: BM6086, HR 10 september 2010 (Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid bezitter dier, procesrecht)
  • LJN: BM7041, HR 10 september 2010 (Arbeidsrecht, RSI, aanvang verjaring beroepsziekte)
  • LJN: BF0002, HR 31 oktober 2008, (Bankrecht, aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen)
  • LJN: BC1231, HR 14 maart 2008 (L./Aerts q.q. bestuurdersaansprakelijkheid)
  • LJN: BB6175, HR 1 februari 2008 (M./Akzo Nobel; Arbeidsrecht/Arbeidsongeval)
  • LJN: BB6178, HR 30 november 2007 (K./NCM; werkgeversaansprakelijkheid)
  • LJN: BB5625, HR 7 november 2007 (T./Shell; werkgeversaansprakelijkheid)
  • LJN: AY7929: HR 24 november 2006, (Schadevergoeding na onrechtmatig beslag, verhouding hoofd- en schadestaatprocedure)
  • LJN: AL7043, HR 23 december 2003 (Aansprakelijkheid gemeente/Wet Voorkeursrecht Gemeenten)
  • LJN: AD9124, HR 12 april 2002 (H./De Branding; arbeidsrecht/letselschade)

Burgerlijk procesrecht

  • ECLI:NL:HR:2020:1313, HR 17 juli 2020, Procesrecht, Personen- en familierecht. Procesrecht. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na echtscheiding. Vergoedingsrecht. Passeren bewijsaanbod. Nevenvoorziening; art. 827 lid 1, onder f, Rv.
  • ECLI:NL:HR:2020:598: HR 3 april 2020, Contractenrecht. Uitleg overeenkomst. Voorlopig bewijsoordeel.
  • ECLI:NL:HR:2020:752, HR 17 april 2020, Procesrecht. Enkelvoudige mondelinge behandeling in hoger beroep; vereiste mededeling aan partijen, toepassing regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264
  • ECLI:NL:HR:2020:425: HR 13 maart 2020; Procesrecht.
  • ECLI:NL:HR:2019:505, HR 5 april 2019, Appelprocesrecht. Aan grieven te stellen eisen; uitleg grieven. Is grief tegen passeren bewijsaanbod tevens grief tegen verwerping van de stelling ter onderbouwing waarvan het te bewijzen aangeboden feit diende?
  • ECLI:NL:HR:2019:137, HR 1 februari 2019, Appelprocesrecht. Verdeling nalatenschap; vordering tot betaling achterstallige huur. Uitleg van grieven door hof. Beroep gedaan op beperkende werking redelijkheid en billijkheid? Ligt in eiswijziging in hoger beroep tevens een grief besloten?
  • ECLI:NL:HR:2018:1097, HR 6 juli 2018 (Exact Dynamics/Siza); Procesrecht. Nieuw verweer in memorie van antwoord; had wederpartij daarop moeten reageren in haar memorie van antwoord in incidenteel beroep? Zelfstandige positie incidenteel beroep. Uitzonderingen op tweeconclusieregel;
  • ECLI:NL:HR:2018:971, HR 22 juni 2018, Procesrecht. Comparitie in hoger beroep ten overstaan van raadsheer-commissaris in meervoudig te beslissen zaak (HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259, en ECLI:NL:HR:2017:3264).
  • ECLI:NL:HR:2017:411.,Hoge Raad 10 maart 2017, Procesrecht. Vordering met betrekking tot processueel ondeelbare rechtsverhouding (boedelbeschrijving en verdeling nalatenschap). Te dagvaarden partijen; HR 8 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0405, NJ 1992/34. Gelegenheid tot herstel op de voet van art. 118 Rv; HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7840, NJ 2013/290, en HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:183. Nieuwe regels voor dagvaardingsprocedure; uitzondering op art. 136 Rv en op regel dat een rechtsmiddel uitsluitend kan worden ingesteld tegen wederpartij. Omvang gezag van gewijsde. Hoge Raad komt terug van regel aanvaard in HR 21 november 1952, ECLI:NL:HR:1952:AG1994, NJ 1953/468, HR 27 juni 1975, ECLI:NL:HR:1975:AC5606, NJ 1976/62, en HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9618, NJ 2002/393.
  • ECLI:NL:HR:2016:1510, HR 8 juli 2016, (Procesrecht, schending van artikel 19 Rv  schending hoor- en wederhoor)
  • ECLI:NL:HR:2016:1134, HR 10 juni 2016, (Procesrecht, hof beslist niet meer omdat partij toezegt te zullen nakomen)
  • ECLI:NL:HR:2016:920, HR 20 mei 2016 (Appelprocesrecht, ten onrechte akte niet-dienen verleend)
  • ECLI:NL:HR:2016:668, HR 15 april 2016 (Procesrecht, deformalisering herstel van onjuiste tenaamstelling vóór de eerst dienende datum geldig).
  • ECLI:NL:HR:2016:288, HR 19 februari 2016, (Procesrecht, verzwaarde stelplicht notaris en incompleet dossier komt voor risico notaris)
  • ECLI:NL:HR:2016:49, HR 15 januari 2016, (Procesrecht, passeren bewijsaanbod in hoger beroep)
  • ECLI:NL:HR:2014:2738, HR 19 september 2014 (Erfrecht, procesrecht ; wie is als partij ontvankelijk in cassatie?)
  • ECLI:NL:HR:2014:413, HR 21 februari 2014 (Overschrijding appeltermijn niet ontvankelijk; ambtshalve toepassing).
  • ECLI:NL:HR:2013:1881: HR 13 december 2013 (Montis/Goossens II reparatie tenaamstelling na fusie vennootschap mogelijk)
  • ECLI:NL:HR:2013:1613, HR 6 december 2013 (Makro/Diesel III Merkenrecht; bewijskracht buitenlandse vonnissen)
  • ECLI:NL:HR: 2013:CA3740 HR 29 september 2013 (Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak)
  • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (De Hoge Raad legt een onjuist en onduidelijk arrest van het hof uit)
  • LJN:BZ1059, HR 3 mei 2013 (Procesrecht; verrekening bij echtscheiding; hof neemt ten onrechte geen beslissing)
  • LJN: BY6760, HR 1 maart 2013 (Burgerlijk procesrecht; proceskosten in de vrijwaringsprocedure mogen niet worden ‘doorgeschoven’)
  • LJN: BY6111, HR 8 februari 2013 (Burgerlijk procesrecht, kort geding op grond van art. 843a Rv mogelijk tijdens bodemprocedure?)
  • LJN: BW9226, HR 28 september 2012, (Wijziging verzoek na verweerschrift in hoger beroep; uitzondering op in beginsel strakke regel)
  • LJN: BW4896, HR 21 september 2012 (Herroeping. Uitleg art. 388 lid 2 Rv. Reikwijdte. Mogelijkheid van doorbreking appelverbod)
  • LJN: BQ1823, HR 8 juli 2011, (Beslagrecht, beslag op aandelen, schadevergoeding na onrechtmatig beslag, fixum art. 6:119 BW)
  • LJN: BP5620, HR 15 april 2011 (Burgerlijk procesrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst, hoor- en wederhoor)
  • LJN: BU7255, HR 10 februari 2012 (Hoger beroep; Wet griffierechten burgerlijke zaken; art. 282a, 362 Rv doorbreking cassatieverbod
  • LJN: BJ7329, HR 11 december 2009 (Burenrecht, Procesrecht)
  • LJN: BI8771: HR 19 juni 2009 (Wertenbroek q.q./v.d. Heuvel c.s. procesrecht; uitzondering op de twee conclusieleer)
  • LJN: BB9613, HR 7 december 2007 (Familierecht; burgerlijk procesrecht)
  • LJN: BA9619, HR 30 november 2007 (Procesrecht/personen en familierecht)
  • LJN: BA5197, HR 7 september 2007 (faillissementsrecht procesrecht)
  • LJN: AY7929: HR 24 november 2006, (Schadevergoeding na onrechtmatig beslag, verhouding hoofd- en schadestaatprocedure)
  • LJN: AA4605, HR 28 januari 2000 (Burgerlijk procesrecht)

Faillissementsrecht, WSNP

  • ECLI:NL:HR:2017:1203: Hoge Raad 30 juni 2017, WSNP. Kan de termijn van de schuldsaneringsregeling worden verlengd, ook als de schuldenaar heeft voldaan aan zijn (door de rechter-commissaris verlichte) inspanningsverplichtingen? Art 349a Fw; belangen van schuldeisers.
  • ECLI:NL:HR:2017:110, HR 27 januari 2017, WSNP. Tussentijdse beëindiging (art. 350 Fw) zonder schone lei.
  • ECLI:NL:HR:2015:87, HR 16 januari 2015 (Faillissementsrecht, mag een faillissementscurator een huis veilen dat onder water staat?)
  • ECLI:NL:HR:2014:161: HR 24 januari 2014 (Faillissementsrecht, nemo tenetur beginsel, faillissementsgijzeling)
  • ECLI:NL:HR:2013:1244, HR 15 november 2013 (Opzegging huurrecht bedrijfsruimte bij faillissement en garantie derde)
  • ECLI:NL:HR:2013:CA0721 HR 11 oktober 2013 (Faillissementsrecht; is de toetsing van een schikking curator op juiste wijze gedaan?)
  • LJN: BW9247, HR 21 september 2012 (Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige tijdens schuldsaneringsregeling)
  • LJN: BQ0713, HR 29 april 2011 (WSNP; burgerlijk procesrecht)
  • LJN: BH0070, HR 16 januari 2009 (Faillissementsrecht)
  • LJN: BA5197, HR 7 september 2007 (faillissementsrecht procesrecht)

Internationaal privaatrecht

  • ECLI:NL:HR:2013:CA3757 HR 4 oktober 2013 (Internationaal privaatrecht; bevoegdheid NL rechter voorlopige maatregel Brussel II-bis)
  • LJN:BZ 0293, HR 26 april 2013 (IPR, kinderontvoering en 1:253a BW, de gewone verblijfplaats van de kinderen)
  • LJN: BV2356, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
  • LJN: BV2355, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
  • LJN: BN1414, HR 15 oktober 2010 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel II)
   • LJN: BC9766, HR 11 juli 2008 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel I)

   

  • LJN: BD0138, HR 26 juni 2008 (Internationaal privaatrecht)

Familierecht en erfrecht

   • ECLI:NL:HR:2020:1631, HR 16 oktober 2020, Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Art. 1:141 BW. Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden; bewijslastverdeling (art. 1:141 lid 3 BW). Pensioenverevening; af te storten pensioenbijdrage;
   • ECLI:NL:HR:2020:1631, HR 16 oktober 2020, Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Art. 1:141 BW. Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden; bewijslastverdeling (art. 1:141 lid 3 BW). Pensioenverevening; af te storten pensioenbijdrage
   • ECLI:NL:HR:2020:1313, HR 17 juli 2020, Procesrecht, Personen- en familierecht. Procesrecht. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na echtscheiding. Vergoedingsrecht. Passeren bewijsaanbod. Nevenvoorziening; art. 827 lid 1, onder f, Rv.
   • ECLI:NL:HR:2020:1138, HR 26 juni 2020, Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Rekenfout. Motiveringsklachten.
   • ECLI:NL:HR:2020:1081, HR 19 juni 2020, Personen- en familierecht. Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht; behoedzaamheid rechter vereist; HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:871. Motiveringsklachten
   • ECLI:NL:HR:2020:276: HR 14 februari 2020, Pensioenverevening bij echtscheiding; afstorting pensioen in eigen beheer; traineren helpt niet, want leidt mogelijk tot een hogere afstortingsplicht;.
   • ECLI:NL:HR:2019: 1086: HR 5 juli 2019, Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Hoogte alimentatie in relatie tot draagkracht alimentatieplichtige. Art. 1:397 BW. Invloed van schulden op draagkracht.
   • ECLI:NL:HR:2919:1085, HR 5 juli 2019, IPR. Kinderontvoering. Bevoegdheid Nederlandse rechter om kennis te nemen van verzoek tot gedwongen afgifte en teruggeleiding van een kind in niet door verdragen bestreken geval (art. 3, onder a en c, Rv). Reikwijdte van uitsluiting van cassatieberoep (art. 13 lid 8 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering)
   • ECLI:NL:HR:2019:504, HR 5 april 2019, Huwelijksvermogensrecht. Schenking onder uitsluitingsclausule (art. 1:94 lid 2, onder a (oud) BW) aan vrouw. Bedrag gestort op gemeenschappelijke bankrekening van man en vrouw en daarna uitgegeven aan diverse bestedingen waaronder huishouding en consumptieve uitgaven. Heeft vrouw recht op vergoeding jegens de gemeenschap? Bewijslastverdeling.
   • ECLI:NL:HR:2018:979, HR 22 juni 2018: Personen- en familierecht, procesrecht. Beschermingsbewind. 
   • ECLI:NL:HR:2018:535, HR 6 april 2018, Vermogensrecht; gemeenschap. Mogelijkheid voor deelgenoot om ten behoeve van de gemeenschap een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot, dan wel jegens derden (art. 3:170 lid 2 en art. 3:171 BW).
   • ECLI:NL:HR:2018:484, HR 30 maart 2018, (Dräger) Transitievergoeding bij ontslag op staande voet.
   • ECLI:NL:HR:2018:108, HR 26 januari 2018, Verjaring schadevordering van werknemer op werkgever. 
   • ECLI:NL:HR:2018:31, HR 12 januari 2018, IPR. Familierecht. I
   • ECLI:NLHR:2017:2620HR 13 oktober 2017, Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondercuratelestelling; vervanging curator. Toereikende procesvolmacht advocaat? Schending hoor en wederhoor. ‘Samenhang’ in zin art. 223 Rv. Belang bij cassatieklachten. Verwijzing naar HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2562.
   • ECLI:NL:HR:2017:1350, HR 14 juli 2017, Personen- en familierecht; alimentatie. Wijziging van bij echtscheidingsconvenant overeengekomen partneralimentatie. Uitleg van het verzoek van de man in hoger beroep.
   • ECLI:NL:HR:2017:1035, Hoge Raad, 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1035, Hoge Raad, Personen- en familierecht. Na echtscheiding heeft het hof de hoofdverblijfplaats van het kind bepaald bij de adoptief-moeder. Klachten biologische moeder. Passeren essentiële stelling.
   • ECHI:NL:HR:2017:981: Hoge Raad 2 juni 2017,:Huwelijksgoederenrecht. Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap. Motiveringsklacht.
   • ECLI:NL:HR:2017:934, Hoge Raad 19 mei 2017, Personen- en familierecht. Alimentatie. Vaststelling draagkracht. In redelijkheid te verwerven inkomsten directeur-grootaandeelhouder. Naast salaris kan ook vennootschapswinst een rol spelen; HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1335, NJ 2014/297.
   • ECLI:NL:HR:2017:487, Hoge Raad 24 maart 2017, Personen- en familierecht. Vervangende toestemming om met kind naar buitenland te verhuizen. Art. 1:253a BW. Verwijzing naar HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5901, NJ 2008/414.
   • ECLI:NL:HR:2017:360Hoge Raad 3 maart 2017, Familierecht, Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Draagkracht ouder die kindgebonden budget ontvangt; betekenis prejudiciële beslissing HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, NJ 2015/465. Onjuiste rechtsopvatting hof.
   • ECLI:NL:HR:2017:161, Hoge Raad 3 februari 2017, Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding ten aanzien van de aan een van de echtgenoten toebehorende echtelijke woning. Verzuim om toepassing te geven aan het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW.
   • ECLI:NL:HR:2017:163, Hoge Raad 3 februari 2017, Kinderalimentatie. Verdeling draagkracht onderhoudsplichtige over kinderen uit twee relaties. Onderhoudsplicht nieuwe partner. Lagere behoefte van kinderen in ander land.
   • ECLI:NL:HR:2016:2234, Hoge Raad 30 september 2016 (Familierecht, alimentatie jong meerderjarige)
   • ECLI:NL:HR:2016:2047Hoge Raad 9 september 2016, (Erfrecht, bewijsrecht); Bij de beoordeling van de onderdelen wordt vooropgesteld dat het in dit geval gaat om de vraag of de toentertijd 77-jarige erflater, die iets meer dan twee maanden voor zijn overlijden zijn testament heeft gewijzigd in die zin dat hij een derde – met wie hij geen affectieve relatie had – bevoordeelde ten nadele van zijn dochters, in staat was zijn wil in vrijheid te vormen. De stelplicht en bewijslast van de stelling dat de erflater daartoe niet in staat is, rusten op degene die deze stelling aanvoert. In de regel voldoet de desbetreffende partij aan haar stelplicht door een voldoende onderbouwde medische verklaring in het geding te brengen die deze stelling ondersteunt.
   • ECLI:NL:HR:2016:1510, HR 8 juli 2016, (Familierecht, schending van artikel 19 Rv  schending hoor- en wederhoor)
   • ECLI:NL:HR:2016:851, HR 13 mei 2016 (Erkenning vaderschap art. 1:204 lid 3 BW)
   • ECLI:NL:HR:2016:365, HR 4 maart 2016 (Alimentatierecht; behoedzaamheid bij wijziging met terugwerkende kracht)
   • ECLI:NL:HR:2016:295, HR 19 februari 2016, (Familierecht, omgangs-OTS zware eisen voor het opleggen daarvan)
   • ECLI:NL:HR:2015:3635, HR 18 december 2015 (Familierecht, alimentatie, bewust afwijken van de wettelijke maatstaven)
   • ECLI:NL:HR:2015:3567, HR 11 december 2015 (Familierecht, partneralimentatie ingangsdatum)
   • ECLI:NL:HR:2015:3479, HR 4 december 2015 (Familierecht; status van de Tabel Eigen Kosten Kinderen)
   • ECLI:NL:HR:2015:3478, HR 4 december 2015 (Familierecht; bijvoegen/aanhechten alimentatieberekening beschikking)
   • ECLI:NL:HR:2015:3475, HR 4 december 2015 (Familierecht, sanctie verzwijgen te verdelen vermogen)
   • ECLI:NL:HR:2015:1871HR 10 juli 2015 (Familierecht, verdeling huwelijksgoederengemeenschap)
   • ECLI:NL:HR:2015:232, HR 6 februari 2015 (Familierecht, kinderalimentatie, terugbetaling)
   • ECLI:NL:HR:2015:181, HR 30 januari 2015 (Familierecht, huwelijksvermogensrecht, verdeling na echtscheiding)
   • ECLI:NL:HR:2015:182, HR 30 januari 2015 (Familierecht, huwelijksvermogensrecht, verdeling na echtscheiding)
   • ECLI:NL:HR:2015:40, HR 9 januari 2015 (Partneralimentatie motiveringsplicht rechter)
   • ECLI:NL:HR:2014:3352, HR 21 november 2014 (Familierecht,  civiel procesrecht hof doet in strijd met LPR uitspraak)
   • ECLI:NL:HR:2014:2738, HR 19 september 2014 (Erfrecht; beneficiaire aanvaarding)
   • ECLI:NL:HR:2014:2632, HR 4 september 2014 (Familierecht; recht op contra-expertise ex artikel 810a Rv)
   • ECLI:NL:HR:2014:1540, HR 27 juni 2014 (Familierecht; grenzen van de rechtsstrijd, vaststelling van de draagkracht).
   • ECLI:NL:HR:2014:1001, HR 25 april 2014 (Familierecht; terugbetalingsplicht alimentatie)
   • ECLI:NL:HR:2014:413, HR 21 februari 2014 (Familierecht, overschrijding appeltermijn niet ontvankelijk; ambtshalve toepassing).
   • ECLI:NL:HR:2014:325, HR 14 februari 2014 (Familierecht, alimentatie. procesrecht. grenzen van de rechtsstrijd).
   • ECLI:NL:HR:2013:2130: HR 20 december 2013 (Familierecht; wijziging ex artikel 1:401 BW ten onrechte niet aangenomen)
   • ECLI:NL:HR:2013:1884,: HR 13 december 2013 (Familierecht van Sint Maarten; onjuiste maatstaf kinderalimentatie)
   • ECLI:NL:HR:2013:1393, HR 22 november 2013 (Familierecht, verdeling gemeenschap, afwijking bij helfte?)
   • ECLI:NL:HR:2013:1392, HR 22 november 2013 (Familierecht, verdeling gemeenschap, uitleg convenant)
   • ECLI:NL:HR:2013:911 HR 11 oktober 2013 (uitleg testament; artikel 4:46 BW; Hoge Raad legt arrest hof opnieuw uit)
   • ECLI:NL:HR:2013:CA3757 HR 4 oktober 2013 (Internationaal familierecht; bevoegdheid NL rechter voorlopige maatregel Brussel II-bis)
   • ECLI:NL:HR:2013CA3748 HR 20 september 2013 (Verdeling huwelijksgemeenschap; afwijking van verdeling bij helfte)
   • LJN: CA3157, HR 14 juni 2013 (Familierecht, kinderalimentatie naar Zwitsers recht)
   • LJN:CA0356, HR 17 mei 2013 (Familierecht, partneralimentatie, grievend gedrag, gezag van gewijsde en artikel 1:401 BW)
   • LJN:BZ1059, HR 3 mei 2013 (Procesrecht; verrekening bij echtscheiding; hof neemt ten onrechte geen beslissing)
   • LJN:BZ 0293, HR 26 april 2013 (IPR, kinderontvoering en 1:253a BW, de gewone verblijfplaats van de kinderen)
   • LJN: BY1882, HR 15 februari 2013 (Familierecht, kinderalimentatie rekening houden met inkomen stiefouder)
   • LJN: BY0537, HR 21 december 2012 (Familierecht, kinderalimentatie, draagkracht, aftrekbaarheid advocaatkosten)
   • LJN: BW9247, HR 21 september 2012 (Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige tijdens schuldsaneringsregeling)
   • LJN: BW6729, HR 7 september 2012 (Familierecht, procesrecht, omvang debat van partijen)
   • LJN: BW5867, HR 10 augustus 2012 (Familierecht: mag de rechter zijn beslissing mede baseren op stukken andere procedure?)
   • LJN: BX1295, HR 13 juli 2012 (Familierecht; berekening van kinderalimentatie in het geval van samengestelde gezinnen)
   • LJN: BV1749, HR 30 maart 2012 (Familierecht, verdeling schulden, afwijking van verdeling bij helfte)
   • LJN: BV3103, HR 30 maart 2012 (Familierecht, verrekenbeding huwelijkse voorwaarden, voortbouwende overeenkomst)
   • LJN: BU9898, HR 2 maart 2012 (Familierecht, afstand van recht op terugvordering van alimentatie die achteraf teveel is betaald?)
   • LJN: BQ8095, HR 2 december 2011 (Familierecht, kinderalimentatie)
   • LJN: BU3271, HR 4 november 2011 (Familierecht; kinderalimentatie)
   • LJN: BR5310: HR 4 november 2011 (Familierecht; terugbetaling reeds genoten kinderalimentatie)
   • LJN: BR3086, HR 21 oktober 2011 (Familieprocesrecht; oproeping; schending beginsel van hoor- en wederhoor)
   • LJN: BT2416, HR 23 september 2011 (Familierecht, burgerlijk procesrecht)
   • LJN: BP9860, HR 29 april 2011 (Familierecht; bewijsrecht)
   • LJN: BO1816, HR 24 december 2010 (Familierecht, alimentatie)
   • LJN: BN7055, HR 26 november 2010 (Familierecht, alimentatie)
   • LJN: BM7672, HR 24 september 2010 (Familierecht, alimentatie)
   • LJN: BL0009. HR 12 maart 2010 (Familieprocesrecht; alimentatie)
   • LJN: BI0462, HR 10 juli 2009 (Naamrecht)
   • LJN: BG6719, HR 6 februari 2009 (Personen en Familierecht)
   • LJN: BF3928, HR 19 december 2008 (Familierecht: WLA het eerste ‘nieuwe geval’)
   • LJN: BD3713, HR 5 september 2008 (Familierecht)
   • LJN: BB9613, HR 7 december 2007 (Familierecht; burgerlijk procesrecht)
   • LJN: AX8848, HR 22 september 2006 (Familierecht; omvang motiveringsplicht hof alimentatiebeschikking)
   • LJN: AU7494, HR 23 december 2005 (familierecht)
   • LJN: AS3643, HR 22 april 2005 (Familierecht)
   • LJN: AO4604, HR 04 juni 2004 (Familierecht)
   • LJN: AF0217, HR 10 januari 2003 (Familierecht)
   • LJN: AD9143. HR 19 april 2002 (Familierecht; gezag na echtscheiding, ‘klem en verloren criterium’)