Civiel (proces)recht

 

Civiele procedures, zowel in cassatie als in feitelijke instanties over nakoming van contracten, aansprakelijkheden, huurrecht woonruimte, arbeidsrecht i-e recht, ook in kort geding.

De expertise in cassatie werpt zijn vruchten af in procedures voor rechtbank en gerechtshof. Om in cassatie te kunnen onderzoeken wat een gerechtshof anders had moeten doen, vereist een grondige kennis van hetgeen partijen en de rechter in eerste aanleg (dus bij rechtbank) en in hoger beroep (bij gerechtshof) behoren te doen.

Familierechtelijke procedures in cassatie betreffende naamrecht, echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen en curatele. Wij doen in beginsel geen familierechtelijke zaken bij rechtbank en gerechtshof, maar bieden daarvoor wel procesbegeleiding. Zeker in het geval van complexe familierechtzaken worden wij daarvoor regelmatig ingeschakeld.

Profiel

Ons kantoor behandelt zaken en vraagstukken op vrijwel* alle in het civiele recht voorkomende (rechts)gebieden. U kunt denken aan aansprakelijkheidskwesties, geldvorderingen, contractenrecht, verborgen gebreken, bouwrecht, huurrecht, afgebroken onderhandelingen en de cassatieprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden.

 

Schikking heeft de voorkeur

De kunst van het procederen is hetgeen de advocaat onderscheidt van andere juridische dienstverleners. Voor het met succes kunnen voeren van een civiele procedure is een gedegen kennis van het burgerlijk procesrecht, in het bijzonder van het krachtenspel op het gebied van de bewijslastvoering van groot belang. In feite moet een advocaat voordat hij nog één letter op papier heeft gezet de gehele procedure in zijn hoofd al hebben uitgeprocedeerd. Pas dan weet hij wat hij kan tegenkomen aan obstakels en valkuilen en kan hij zijn cliënt het beste adviseren wat zijn kansen zijn. Dat is vervolgens weer goed om te weten in een onderhandelingstraject. Een partij die zwak staat in een – nog te voeren – procedure kan met die wetenschap rekening houden bij de afweging of een aangeboden minnelijke regeling al dan niet moet worden aanvaard. Een partij die aldus sterk staat zal minder geneigd zijn om (veel) water bij de wijn te doen. Het is dus belangrijk voor een advocaat om goed te kunnen procederen om uiteindelijk nog beter te kunnen schikken.  De cliënt moet immers te allen tijde zijn positie kunnen bepalen en daarop de te voeren koers af te stemmen. Dat kan alleen maar als de behandelend advocaat het volledige overzicht heeft, inclusief eventuele zwakke punten, zoals te verwachten bewijsproblemen.

Door ons kantoor worden veel geschillen via een minnelijke regeling opgelost. Procederen is kostbaar en vanwege het feit dat nu eenmaal niet altijd het gelijk dat men heeft ook kan worden gekregen, zal in elk geval opnieuw moeten worden gekeken of er niet een schikking mogelijk is.

Juist omdat veel geschillen in een procedure kunnen verharden heeft een schikking in een zeer vroegtijdig stadium vele voordelen, vooral indien partijen zakelijk gezien nog met elkaar verder moeten. Wij adviseren met de ´procesbril´ op, dat wil zeggen dat een realistische prognose wordt gegeven voor wat betreft de te verwachten uitkomst van een zaak.

Dat kan er ook in resulteren dat het advies is dat een procedure niet haalbaar is. Ons kantoor koppelt daar dan ook de consequentie aan dat wij de procedure niet voeren. Dit doet zich in de cassatiepraktijk veelvuldig voor. Zoals ook op de cassatiepagina nader is uiteengezet, heeft een procedure alleen maar zin wanneer er een redelijke kans van slagen te verwachten is. Anders is het vergelijkbaar met het trachten te overtuigen van de rechter van de stelling dat koeien paars zijn omdat dat in een bepaalde televisie reklame is vertoond. Ieder weldenkend mens weet dat een dergelijk argument nooit door een rechter zal worden gehonoreerd. Het is dus zinloos om een dergelijk argument te voeren, laat staan om daar een kostbare procedure op te baseren. Dit lijkt een open deur maar wanneer voor de paarse koe een causaal verband tussen een onrechtmatige daad en schade wordt gelezen, is voor de burger al veel lastiger na te gaan of het argument opgaat. Wij streven ernaar om een zo realistisch mogelijk beeld van de haalbaarheid te geven, ook indien dat een advies betreft dat een cliënt eigenlijk liever niet wil horen. Elke cliënt hoort graag dat zijn zaak ijzersterk is. Wanneer die dat echter niet is, dient een cliënt dat ook te weten en, zo nodig, tegen zichzelf te worden beschermd.

Coaching van de cliënt

Ons kantoor heeft met een aantal klanten een vaste relatie. Een voordeel daarvan is dat mogelijke problemen in een vroeg stadium worden besproken en tijdig op een juiste wijze ingrijpen veelal mogelijk is. Komt het onverhoopt toch nog tot een procedure, dan staat de ondernemer die vroegtijdig advies heeft gevraagd er procedureel en bewijstechnisch vaak beter voor.

Proces

Wanneer procederen de beste of soms zelfs de enige optie is beschikt ons kantoor over een grote expertise op het gebied van het civiele procesrecht. Die expertise is afgeleid van de grote cassatiepraktijk van ons kantoor, waarbij het civiele proces telkens opnieuw onder de stofkam wordt genomen. Wie wat dat betreft de topsport bedrijft weet dus van wanten en is dus ook bij kantonrechter, rechtbank en hof meer dan andere advocaten beducht op de vele valkuilen die ons procesrecht rijk is.

Kosten

Ons kantoor levert de kwaliteit van een groot kantoor, maar berekent een uurtarief van een klein kantoor. Ons kantoor werkt voor diverse rechtsbijstandverzekeraars en doet in uitzonderlijke gevallen (cassatie, huurrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht) ook zaken op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging).

* Met uitzondering van fiscale zaken en onteigeningskwesties waarvoor wij nauw met andere gespecialiseerde kantoren samenwerken