Privacyverklaring Alt Kam Boer advocaten

Alt kam Boer advocaten is een samenwerkingsverband van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Alt Cassatie & Litigation B.V. statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, KvK nr. 27280929 (onder deze B.V. ressorteren de mrs. Alt, Jacobs,en Strengholt) en mr. B.A. Boer B.V. statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, KvK nr. 27281109 (onder deze B.V. ressorteren de mrs. Boer en Van Gent) en de eenmanszaak van mr G.B. Blom (KvK nr 24450726) tezamen hierna aangeduid als: Alt Kam Boer Deze vennootschappen en eenmanszaak verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Doel van en rechtsgrond verwerking

Alt Kam Boer verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar advocatuurlijke dienstverlening aan cliënten. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Alt Kam Boer met u sluit.

Welke persoongegevens?

Het gaat dan  onder meer om NAW gegevens en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening en alles wat daarmee samenhangt.  Die gegevens kunnen afkomstig zijn van uzelf, van de wederpartij of van openbare bronnen, zoals internet, de Dienst Burgerzaken of andere openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Delen van persoonsgegevens?

Alt Kam Boer deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit uiteraard noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht en alles wat daarmee samenhangt. Te denken valt dan het delen met gerechtelijke instanties of wederpartijen in het kader van een gerechtelijke procedure. Gegevens kunnen  ook worden worden gedeeld met door Alt Kam Boer ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Alt Kam Boer in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

De advocaten van Alt Kam Boer en daarvan afgeleid het ondersteunend personeel zijn op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels. Uw persoonsgegevens worden door door Alt Kam Boer in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. 

Bewaartermijn

Alt Kam Boer bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Het kantoor kent in beginsel een bewaartermijn van tien jaar. 

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Daarentegen kunt u meestal wel de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een melding ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Inzage

U hebt het recht om Alt Kam Boer inzage te verzoeken om inzage in uw gegevens met inachtneming van het volgende. Advocaten en ondersteunend personeel van Alt Kam Boer zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Dat betekent dat meestal geen inzage zal kunnen worden gegeven in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening. Met inachtneming van die beperking heeft u het recht  indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Alt Kam Boer te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Alt kam Boer per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Alt Kam Boer neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Alt Kam Boer behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

Contact

secretariaat@altkamboer.com